โคเออร์แม่สอดจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ที่เป็นผู้หนีภัยฯ บ้านอุ้มเปี้ยม

   เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 โคเออร์แม่สอดจัดการอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ของโคเออร์ที่เป็นผู้หนีภัยฯ ในพื้นที่พักพิงชั่วคราว ฯ บ้านอุ้มเปี้ยม อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับผู้ด้อยโอกาส จรรยาบรรณด้านการคุ้มครองเด็กและผู้ด้อยโอกาส หลักการทางสังคมสงเคราะห์ บทบาทของนักสังคมสงเคราะห์ ความรู้และทักษะในการเยี่ยมบ้าน ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแผนผังครอบครัว เป็นต้น มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 11 คน

   ต่อมาในวันที่ 12-14 พฤศจิกายน เป็นการอบรมความรู้ความเข้าใจเรื่องการคุ้มครองเด็กและการจัดการรายกรณี ได้แก่ ระบบการส่งต่อเพื่อการคุ้มครอง ความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้แบบประเมินสภาวะเด็กและครอบครัว หลักการและทักษะการทำงานสังคมสงเคราะห์ ในด้าน กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก การเขียนบันทึกการเยี่ยมบ้าน การใช้ทักษะทางสังคมสงเคราะห์ เช่น ทักษะการเยี่ยมบ้าน การจดบันทึก การสร้างสัมพันธภาพ การสังเกต การให้คำปรึกษา การทำแผนผังครอบครัว การยกตัวอย่างกรณีศึกษาและการสาธิตการเยี่ยมบ้าน เป็นต้น โดยมีเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ที่เป็นผู้หนีภัยฯ เข้ารับการอบรมจำนวน 13 คน