โคเออร์แม่สะเรียงและแม่สอดจัดการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการเผชิญภัยพิบัติและซ้อมแผนอพยพหนีไฟ

   ในเดือนพฤศจิกายน 2562 โคเออร์แม่สะเรียงและโคเออร์แม่สอดจัดการอบรมเรื่องการเตรียมความพร้อมในการเผชิญภัยพิบัติต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดอัคคีภัยและการดับเพลิงด้วยอุปกรณ์อย่างถูกต้อง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การป้องกันอัคคีภัย รวมทั้งหลักการอพยพหนีไฟ ลดอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัย ป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย กำหนดบทบาทหน้าที่ของชุมชนในการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้ชัดเจนขึ้น

   โคเออร์แม่สะเรียงจัดการฝึกอบรมขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เพื่อให้ผู้หนีภัยฯ ได้เรียนรู้เรื่องของภัยพิบัติประเภทต่าง ๆ และ วิธีรับมือ ทฤษฎีเกี่ยวกับธรรมชาติและกำเนิดของไฟ การใช้และเก็บรักษาอุปกรณ์ดับเพลิง วิธีการดับไฟที่ถูกต้อง การบังคับบัญชา การควบคุม ประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มศักยภาพ ความชำนาญ เกิดความตระหนักในความปลอดภัยด้านอัคคีภัย โดยมีผู้หนีภัยฯ บ้านแม่ลามาหลวงเข้าร่วมอบรมจำนวน 173 คน เป็นหญิง 58 คน และชาย 115 คน ของแม่ละอูน 100 คน เป็นหญิง 37 คน และชาย 63 คน

กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมในการเผชิญภัยพิบัติและซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ
บ้านแม่ลามาหลวง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

กิจกรรมในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ละอูน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

   ส่วนที่โคเออร์แม่สอดนั้นได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านป้องกันภัยพิบัติ จึงได้จัดให้มีการอบรมการทำแผนป้องกันภัยในการเฝ้าระวังเหตุ การซ้อมแผนอพยพและการสาธิตการใช้เครื่องดับเพลิง การปฐมพยาบาล เป็นต้น ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านอุ้มเปี้ยม และ บ้านนุโพ ในเดือน พฤศจิกายน 2562

การอบรมป้องกันภัยพิบัติที่บ้านอุ้มเปี้ยมเน้นการวางแผน การซ้อมแผนระงับเหตุและบรรเทาทุกข์ จัดขึ้นในวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562
มีผู้เข้าร่วม 181 คน เป็นหญิง 21 คน ชาย 160 คน

การจัดการแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และฝึกซ้อมดับเพลิง ที่บ้านนุโพ จัดขึ้นในวันที่ 21 พฤศจิกายน
มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 62 คน เป็นหญิง 26 คน และผู้ชาย 36 คน