โคเออร์จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานที่สหกรณ์แม่ระมาด

   ในช่วงวันที่ 22- 24 มกราคม 2562 เจ้าหน้าที่โครงการเกษตรและฝึกอาชีพสร้างรายได้ของโคเออร์ ได้เข้าสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลการปฏิบัติงานโครงการฝึกอาชีพสร้างรายได้ตลอดปี 2017- 2018 ที่ผ่านมา ซึ่งจะนำมาปรับปรุงการทำงานในปี 2019 เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันและทำงานไปในทิศทางสอดคล้องกัน นอกจากนั้น ยังได้ไปศึกษาดูงานด้านสหกรณ์ที่สหกรณ์แม่ระมาด จังหวัดตาก อันจะอำนวยประโยชน์แก่ผู้ลี้ภัยด้อยโอกาสในโครงการเกษตรต่อไป

   โคเออร์ได้จัดการอบรมให้ความรู้ด้านเกษตรและการฝึกอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ผู้ลี้ภัยด้อยโอกาสจนเป็นที่ยอมรับและรับรู้ของหน่วยงานและผู้ลี้ภัยเป็นอย่างดี มีการประสานงานกับทุกหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ เกษตรกรผู้ลี้ภัยที่เข้าร่วมกิจกรรมเกษตรต่างๆ สามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น เช่น มีรายได้เพื่อนำไปจุนเจือครอบครัว มีอาหารที่ปลอดสารเคมีเพิ่มขึ้น มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการทำการเกษตรมากขึ้น

เยี่ยมชมกิจการหสกรณ์แม่ระมาด จังหวัดตาก