โคเออร์ทุกภาคสนามจัดการอบรมเกษตรอินทรีย์หลักสูตรเร่งรัดในช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนกลับมาตุภูมิ

   โคเออร์สนามแม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง แม่สอด และกาญจนบุรีจัดการอบรมเกษตรอินทรีย์หลักสูตรเร่งรัด เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้กับผู้หนีภัยฯ ในพื้นที่พักพิงชั่วคราว ฯ ทั้ง 9 แห่งที่สนใจ โดยหวังให้นำความรู้ทางการเกษตรที่ได้เรียนรู้ไปใช้ ให้เกิดทักษะความรู้ความชำนาญเพิ่มมากขึ้น เช่น ผลิตอาหารเลี้ยงครอบครัว และสร้างรายได้ประจำวัน อีกทั้งช่วยให้มองเห็นลู่ทางในการดำเนินชีวิต ภายหลังจากการกลับคืนสู่มาตุภูมิ

   โดยโคเออร์แม่ฮ่องสอนจัดการอบรมในวันที่ 4-8 พฤศจิกายน 2562 ที่บ้านใหม่ในสอย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 13 คน และที่บ้านแม่สุริน มีผู้ร่วมกิจกรรม 5 คน โคเออร์แม่สะเรียงจัดการอบรมในวันที่ 21-25 ตุลาคม 2562 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 10 คน โดย 5 คน มาจากบ้านแม่ละอูน และ อีก 5 คน มาจากบ้านแม่ลามาหลวง โคเออร์แม่สอดจัดการอบรมที่พื้นที่พักพิง ฯ ทั้ง 3 แห่งในจังหวัดตาก ได้แก่ บ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง ระหว่างวันที่ 21 – 25 กันยายน มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 15 คน บ้านอุ้มเปี้ยม อำเภอพบพระ มีการอบรมระหว่างวันที่ 11 – 15 พฤศจิกายน จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 15 คน และที่บ้านนุโพ มีการอบรมระหว่างวันที่ 11 – 15 พฤศจิกายน มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 18 คน โคเออร์กาญจนบุรีจัดการอบรมที่พื้นที่ฯ บ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคมถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 23 คน ส่วนที่ บ้านต้นยาง อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จัดการอบรม ตั้งแต่วันที่ 4-8 พฤศจิกายน มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นจำนวน 22 คน

   หลักสูตรการอบรมเกษตรอินทรียประกอบด้วยความรู้ภาคทฤษฎี ได้แก่ เกษตรอินทรีย์ทางเลือกสำหรับการดำรงชีพที่ยั่งยืน พื้นฐานระบบนิเวศน์ การจัดการธาตุอาหารพืชและการตรวจสอบ การป้องกันและการกำจัดศัตรูพืช การเลี้ยงและบำรุงรักษาพันธุ์สัตว์ และการทำบัญชีครัวเรือน สำหรับภาคปฏิบัติ มีการตรวจสอบคุณภาพของดิน การทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ การทำสารไล่แมลง การขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศ

   ภายหลังการอบรมยังมีการติดตามผลสำหรับผู้ที่นำความรู้ไปทำการเกษตรอินทรีย์ในครัวเรือนของตนเอง ให้มีการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยการจัดทำบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ด้านกิจกรรมการเกษตรของตนเอง มีการจัดกลุ่มเกษตรกรเพื่อพบปะหารือแลกเปลี่ยนความรู้และแบ่งปันประสบการณ์การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของกลุ่ม อีกทั้ง ส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนาตัวเองขึ้นเป็นปราชญ์ชาวบ้าน คือผู้ที่เชี่ยวชาญและสามารถถ่ายทอดความรู้ช่วยเหลือเกษตรกรอื่นๆ ได้ และส่งเสริมให้เกษตรกรตั้งกลุ่มเพื่อช่วยเหลือและสร้างความเป็นปึกแผ่นของชุมชนในอนาคต

อบรมเกษตรกรที่แม่สะเรียง

การอบรมเกษตรกรของโคเออร์แม่สอด

การอบรมเกษตรยั่งยืนที่พื้นที่พักพิง ฯ บ้านถ้ำหิน และ บ้านต้นยาง