โคเออร์แม่สอดจัดกิจกรรมรณรงค์ในวันยุติความรุนแรงต่อสตรีที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละ

   วันยุติความรุนแรงต่อสตรีซึ่งเป็นวันรณรงค์สากล ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี ในปีนี้ โคเออร์แม่สอดได้จัดทำกิจกรรมรณรงค์ ร่วมกับองค์กรชุมชน ได้แก่ องค์กรสตรีกะเหรี่ยงและกลุ่มต้านการใช้ความรุนแรงในครอบครัว ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

   กิจกรรมเป็นการสร้างจิตสำนึกรู้แก่ผู้คนในชุมชนผู้หนีภัยฯ ให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการคุกคามและการใช้ความรุนแรงกับเด็กและสตรี รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการไม่ยอมรับ และไม่นิ่งเฉยต่อเหตุการณ์นี้ แต่ต้องหลีกเลี่ยงพร้อมทั้งแจ้งให้สังคมรับรู้และป้องกัน

   โดยที่โคเออร์เป็นหน่วยงานให้ความช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์เด็กและสตรีในครอบครัวที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก จึงใช้โอกาสนี้ บอกเล่าให้ชุมชนเล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลเด็ก และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่พลัดพรากจากพ่อแม่ ที่ต้องมาอาศัยอยู่กับญาติ หรือบุคคลอื่น ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ซึ่งสถานการณ์ของเด็กพลัดพรากเหล่านี้จึงมีความเสี่ยงในการถูกละเลยทอดทิ้ง และอาจนำไปสู่การถูกละเมิดในรูปแบบต่างๆ ทั้งในลักษณะของการกระทำรุนแรงและไม่รุนแรงอันเป็นพฤติกรรมที่สร้างความกระทบกระเทือนต่อบุคคลและครอบครัวที่ถูกกระทำ ทั้งทางร่ายกาย จิตใจ และสังคมเป็นอย่างมาก

   กิจกรรมรณรงค์เพื่อยุติการใช้ความรุนแรงต่อสตรีเมื่อวันที่ 25พฤศจิกายน 2562 มีผู้หนีภัยเข้าร่วมประมาณ 500 คน

ปัญหาความรุนแรงต่อสตรียังคงคุกคามต่อการ สร้างความเท่าเทียม พัฒนาการ สันติสุข และ สิทธิ์มนุษยชนของเด็กและสตรี

การร่วมต่อต้านการใช้ความรุนแรงต่อสตรี โดยการ “ ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อสตรี ” ทุกรูปแบบ

วันแสดงสัญลักษณ์ริบบิ้นสีขาว 25 พฤศจิกายน “ไม่นิ่งเฉยเมื่อมีการใช้ความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้น”