โคเออร์จัดงานวันสันติภาพโลกขึ้นในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ

   วันที่ 21 กันยายน ของทุกปีถือเป็นวันสันติภาพโลก เพื่อเป็นการสร้างความสงบสุข ยุติความรุนแรง สำหรับปีนี้ มีประเด็นความห่วงใยต่อสภาพสังคม เศรษฐกิจและสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงหรือภาวะโลกร้อนอีกด้วย

   ทั้งนี้ ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ทั้ง 9 แห่ง โคเออร์ได้จัดกิจกรรมวันสันติภาพสากลขึ้น โดยส่งเสริมให้ผู้หนีภัยฯ ร่วมมือกันสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในจิตใจของทุกคน ตระหนักถึงความสำคัญของการหยุดใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ การรับฟังความเห็นซึ่งกันและกัน การแบ่งปันด้วยน้ำใจ ขจัดความแบ่งแยก เคารพคุณค่า ศักดิ์ศรี เสรีภาพของบุคคล สร้างความสมานฉันท์ เคารพหลักประชาธิปไตย ให้โอกาสทุกฝ่ายในการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกันโดยเฉพาะเด็กและสตรี

   ในงานจะมีกิจกรรม พร้อมใจสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐานสวดภาวนาเพื่อสันติภาพ การจัดผืนผ้าให้ผู้เข้าร่วมงานได้เขียนข้อความเกี่ยวกับการสร้างเสริมสันติภาพ การร้องเพลงและการแสดงการละเล่นเกี่ยวกับการสร้างความสามัคคี เป็นต้น

   โคเออร์แม่ฮ่องสอนได้สนับสนุนให้กลุ่มเยาวชนเพื่อสันติภาพจัดงานวันสันติภาพโลกขึ้นในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ในวันที่ 21 กันยายน ด้วยกิจกรรมการสวดภาวนา เล่าความเป็นมาของวันสันติภาพโลก การขับร้องเพลงและการแสดงละคร การจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่สุริน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอนประมาณ 300 คน และพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านใหม่ในสอย อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ประมาณ 400 คน

   สำหรับโคเออร์แม่สะเรียงได้จัดงานวันสันติภาพขึ้นที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ละอูน และบ้านแม่ลามาหลวง อำเภอสบเมย ในวันที่ 18 และ 19 กันยายน ในหัวข้อว่า “เราหวังให้มีสันติภาพในเร็วๆนี้” โดยมีกิจกรรมหลากหลาย ได้แก่ การประกวดร้องเพลงพร้อมกับการแสดง การโต้วาที การตอบคำถาม เป็นต้น ซึงงานนี้มีผู้หนีภัยฯ ให้ความสนใจร่วมงานเป็นจำนวนมาก

กิจกรรมวันสันติภาพโลกที่บ้านแม่หละ จังหวัดตาก

   โคเออร์แม่สอดจัดกิจกรรมวันสันติภาพขึ้นที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละ ในวันที่ 20 กันยายน ในหัวขัอโครงการพร้อมใจสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐานเพื่อสันติภาพ มีผู้ร่วมงาน 300 คน เป็นหญิง 183 คน ชาย 117 คน โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ร่วมงานเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการหยุดใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ และหันมาร่วมมือกันสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในจิตใจของทุกคน

วันสันติภาพโลกที่อุ้มเปี้ยม จังหวัดตาก

   อุ้มเปี้ยม มีการจัดงานขึ้นในวันที่ 20 กันยายน เน้นรูปแบบการสวดภาวนาและการแสดงทางวัฒนธรรมที่สอดแทรกเนื้อหาการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในจิตใจของชุมชน การเคารพชีวิตและศักดิ์ศรีซึ่งกันและกัน การไม่ใช้ความรุนแรง รู้จักการแบ่งปัน ขจัดการแบ่งแยก ยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม ความไม่ยุติธรรม มีความรับผิดชอบ รักษาสมดุลธรรมชาติ สร้างความสมานฉันท์ ให้โอกาสทุกฝ่ายมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกัน มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 500 คน

วันสันติภาพโลกที่พื้นที่ฯ นุโพ จังหวัดตาก

   พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านนุโพ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก โคเออร์ได้จัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 20 กันยายน โดยมีกิจกรรมการแข่งขันวาดรูปเรื่องสันติภาพในฝัน กิจกรรมการแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ และกิจกรรมเขียนความคิดเห็นบนผ้าขาวว่าจะทำอย่างไรให้ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของสันติภาพ สร้างความเท่าเทียมกันของบุคคล มีความรักต่อเพื่อนมนุษย์ และช่วยกันเยียวยารักษาจิตใจให้กับผู้ที่ประสบความสูญเสียจากภัยสงครามในอดีต

บรรยากาศวันสันติภาพโลกที่บ้านต้นยาง จังหวัดกาญจนบุรีและบ้านถ้ำหิน จังหวัดราชบุรี