โคเออร์แม่สอดส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้าน

   ตลอดเดือนกันยายน มีกิจกรรมด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นบ้านหลากหลาย ที่บ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก จัดให้มีโครงการถอดบทเพลงพื้นบ้าน ในวันที่ 12 กันยายน 2562 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 40 คน เป็นหญิง 22 คน ชาย 18 คน

   กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์ให้ผู้สูงอายุเกิดความรู้ความเข้าใจในสาระของวัฒนธรรมเพลงพื้นบ้าน ต้องการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเพลงพื้นบ้าน อันเป็นสมบัติล้ำค่าของชุมชนแม่หละ ซึ่งวิธีเดียวที่จะอนุรักษ์และสืบสานนั่นคือายุได้สืบทอดศิลปวัฒนธรรมอันดีสู่คนรุ่นหลังให้ได้ศึกษาเรียนรู้ต่อไป

   ต่อมาในวันที่ 17 กันยายน ได้จัดให้มีโครงการ “จักสานไม้ไผ่สำหรับทำตาข่ายอบสมุนไพร” ดำเนินการที่ศูนย์บริการสังคมของแม่หละ โซน เอ มีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวน 40 คน เป็นหญิง 25 คน ชาย 15 คน

   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุได้เกิดความภาคภูมิใจในการเรียนรู้หัตถกรรมพื้นบ้านประเภทต่าง ๆ เช่นการจักสานไม้ไผ่ให้เป็นภาชนะเพื่อการใช้งานในครัวเรือน และเพื่อการทำตาข่ายอบสมุนไพรอีกด้วย

   งานจักสานภาชนะไม้ไผ่เป็นหนึ่งในหัตกรรมพื้นบ้านที่ควรได้รับการสืบทอดไว้ให้คงอยู่เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นสมบัติล้ำค่าของชุมชน ควรค่าต่อการสืบทอดภูมิปัญญานี้สู่คนรุ่นหลังให้ได้ศึกษาเรียนรู้ต่อไป

   นอกจากนี้ การจักสานภาชนะยังเป็นงานอาชีพสร้าง รายได้ให้กับครอบครัวผู้สูงอายุอีกด้วย

   ต่อมาในวันที่ 24 กันยายน ได้จัดกิจกรรม “ การอบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้าน ” เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนได้เรียนรู้เรื่องประโยชน์ของสมุนไพรในการรักษาโรคต่างๆ เป็นการดูแลสุขภาพของตนเอง สมาชิกในครอบครัว และมีโอกาสใช้เป็นกิจกรรมสร้างรายได้ในอนาคต มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้เป็นจำนวน 40 คน เป็นหญิง 31 คน และ ชาย 9 คน โดยจัดที่สำนักบริการสังคมแม่หละโซนบี

   ที่พื้นที่พักพิงฯบ้านอุ้มเปี้ยม อำเภอพบพระ จังหวัดตาก มีกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นบ้าน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ที่โซนเอ โดยให้ผู้สูงอายุจำนวน 30 คนมาพบปะ รำลึกถึงเพลงพื้นบ้าน พร้อมกับมีกิจกรรมเสริมด้วยการจัดทำพรมเช็ดเท้าเพื่อใช้ในครัวเรือน และจัดอีกครั้งในวันที่ 27 กันยายน ที่โซนบี มีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมถอดเพลงพื้นบ้านและผลิตพรมเช็ดเท้าเพื่อใช้ในครัวเรือนเป็นจำนวน 25 คน

กิจกรรมพื้นบ้านที่อุ้มเปี้ยม โซนเอ วันที่ 13 กันยายน มีผู้เข้าร่วม 30 คน เป็นหญิง 22 คน ชาย 8 คน

กิจกรรมที่อุ้มเปี้ยมโซนบีจัดขึ้นในวันที่ 27 กันยายน มีผู้เข้าร่วม 25 คน เป็นหญิง 13 คน ชาย 12 คน

   ที่บ้านนุโพ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก โคเออร์จัดกิจกรรมจักตอกไม้ไผ่ และการจักสานไม้ไผ่เป็นภาชนะเครื่องใช้ในบ้าน

   การจะได้มาซึ่งผลผลิตภาชนะไม้ไผ่จำเป็นต้องนำต้นไผ่มาผ่าและจักตอกให้เป็นเส้นบางเพื่อให้สะดวกต่อการถักสานเป็นภาชนะ ซึ่งเป็นงานใช้เวลาและความพากเพียร โดยกิจกรรมจักตอกไม้ไผ่เมื่อวันที่ 12 กันยายน มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 30 คน

   หลังจากที่โคเออร์ได้จัดกิจกรรมเรียนรู้การจักตอกไม้ไผ่เป็นเส้นบางแล้ว ต่อมาในวันที่ 13 กันยายน ได้จัดกิจกรรมเรียนรู้วิธีจักสานเส้นไม้ไผ่ให้เป็นภาชนะเครื่องใช้ต่างๆในครัวเรือน และเพื่อเป็นการอนุรักษ์หัตถกรรมพื้นบ้านให้คงอยู่สืบต่อไป อีกทั้งเพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้ภาชนะจากวัสดุธรรมชาติอีกด้วย มีผู้สนใจเข้าร่วมเรียนรู้ครั้งนี้เป็นจำนวน 30 คน เป็นหญิง 18 คน และ ชาย 12 คน

ผู้ด้อยโอกาส รวมถึงผู้พิการจำนวน 30 คน เข้าร่วมกิจกรรมจักตอกไม้ไผ่ในวันที่ 12 กันยายน

โครงการจักสานไม้ไผ่เป็นภาชนะหลากหลายจัดขึ้นในวันที่ 13 กันยายน มีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวน 30 คน