โครงการส่งเสริมอาชีพของกลุ่มอาสาสมัครโคเออร์ใน 6 สังฆมณฑล

   เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2562 อาสาสมัครโคเออร์ได้ร่วมประชุมที่อาสนวิหารแม่พระบังเกิด สังฆมณฑลเชียงราย ในโอกาสนี้ได้แบ่งปันการดำเนินงานกิจกรรมอาสาสมัครโคเออร์ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2543 โดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู และพระคุณเจ้ายอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย และมีความก้าวหน้ามาตามลำดับ ปัจจุบันมีการก่อตั้งอาสาสมัครแล้วจำนวน 104 กลุ่ม ในสังฆมณฑล 6 แห่ง ได้แก่ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ท่าแร่-หนองแสง สังฆมณฑลเชียงใหม่ นครสวรรค์ อุดรธานี และ อุบลราชธานี มีสมาชิกจำนวน 861 คน

   ในวันที่ 7 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการจิตอาสาโคเออร์ วัดพระคริสตราชา นาจาร ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร จัดการประชุมเพื่อติดตามประเมินผลโครงการทุนการศึกษาเด็กนักเรียนขาดแคลนผ่านกิจกรรมส่งเสริมอาชีพในครัวเรือน โดยที่รูปแบบของกิจกรรม คือการที่โคเออร์ส่งเสริมให้เด็ก ๆ มีรายได้จากการเลี้ยงไก่ หมู ปลา กบ หรือ ปลูกผัก โดยมีกลุ่มอาสาสมัครโคเออร์เป็นพี่เลี้ยง ให้คำแนะนำวิธีการเลี้ยง การดูแล ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะ ๆ

   โครงการทุนการศึกษาเด็กนักเรียนขาดแคลนนี้มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง สังฆมณฑลเชียงใหม่ นครสวรรค์ อุดรธานี และ อุบลราชธานี ผ่านโครงการเสริมสร้างจิตอาสาและพัฒนาอาสาสมัครโดยโคเออร์

   วันที่ 2 สิงหาคม 2562 อาสาสมัครโคเออร์ บ้านห้วยโป่งเลา ตำบล แม่กิ๊ อำเภอ ขุนยวม จังหวัด แม่ฮ่องสอน เยี่ยมและให้คำแนะนำกิจกรรมส่งเสริมอาชีพเพื่อเป็นทุนการศึกษาเด็ก

   วันที่ 5 สิงหาคม 2562 อาสาสมัครโคเออร์บ้านแม่ขอ ตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เยี่ยมชมกิจกรรมเลี้ยงหมูของเด็กในโครงการซี่งเริ่มเลี้ยงมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา พบว่าหมูมีพัฒนาการเจริญเติบโตดี

   เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562 อาสาสมัครโคเออร์ ได้เยี่ยมเยียนเด็กนักเรียนในโครงการทุนการศึกษาที่บ้านพะโท ต.แม่กิ๊ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

   เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 อาสาสมัครโคเออร์บ้านห้วยเซือม ตำบล ชัยพร อำเภอเมืองบึงกาฬ บึงกาฬ เยี่ยมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปลาดุกให้กับเด็กๆ ในโครงการทุนการศึกษา

   วันที่ 13 สิงหาคม อาสาสมัครกลุ่มบ้านห้วยโป่งลา ตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวมจังหวัด แม่ฮ่องสอน ออกเยี่ยมเยียนและแจกจ่ายพันธุ์ไก่ให้กับเด็ก ๆ ที่ได้รับทุนการศึกษา

   เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 อาสาสมัครโคเออร์บ้านท่าแร่ ตำบลท่าแร่ อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จัดประชุมมอบทุนการศึกษาผ่านโครงการฝึกอาชีพ ให้กับเด็ก ๆ ในชุมชนท่าเรือ และชุมชนกาลิลี

   เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 อาสาสมัครโคเออร์บ้านโพนสว่าง ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม นำไข่ที่เป็นผลผลิต ในโครงการทุนการศึกษา ของเด็ก ๆ มอบเป็นกำลังใจให้กับผู้สูงอายุในหมู่บ้าน

   เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 อาสาสมัครกลุ่มบ้านท่าบม หมู่ 8 ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย จัดกิจกรรมอบรมเด็กๆในหมู่บ้านให้มีความรู้ความเข้าใจและมีจิตอาสา ต่อมา วันที่ 4 ตุลาคม 2562 อาสาสมัครโคเออร์ ได้นำพันธุ์ปลาดุก พร้อมด้วยหัวอาหารมามอบให้แก่เด็กๆ และผู้ปกครองที่ได้รับทุนการศึกษาผ่านกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ

   วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เยี่ยมกิจกรรมทุนการศึกษา ของอาสาสมัครโคเออร์ บ้านโนนหนามแท่ง ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ‎ จังหวัดอำนาจเจริญ‎

   วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เยี่ยมคุณพ่อวินัย แสนงาม ผู้ดูแลกิจกรรมอาสาสมัครโคเออร์บ้านห้วยเล็บมือ ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งมีกิจกรรมเพาะไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ เพื่อแจกจ่ายให้กับเด็ก ๆในโครงการทุนการศึกษา และกิจกรรมเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง เป็นต้น

   วันที่ 29 สิงหาคม 2562 อาสาสมัครโคเออร์บ้านหนองแซง ตำบลวังตามัว อำเภอ เมืองนครพนม จังหวัด นครพนม จัดเตรียมพันธุ์ปลาดุกมอบให้กับครอบครัวของเด็กในโครงการทุนการศึกษา

   วันที่ 2 กันยายน 2562 อาสาสมัครโคเออร์กลุ่มบ้านนาจาน ตำบลหนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร ออกเยี่ยมและติดตามเด็กนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา

   วันที่ 2 กันยายน 2562 อาสาสมัครโคเออร์ บ้านห้วยส้าน ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดตามผลการเลี้ยงปลานิลของเด็กในโครงการซึ่งพบว่าปลาเจริญเติบโตแล้ว

   วันที่ 13 กันยายน 2562 กลุ่มอาสาสมัครบ้านนามน ตำบลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ พบปะและมอบอุปกรณ์ในการเลี้ยงสัตว์ให้กับเด็กในโครงการ

   วันที่ 9 ตุลาคม 2562 กลุ่มอาสาสมัครโคเออร์วัดยูดา ชินเขต แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพฯ ได้มอบเมล็ดพันธุ์ผัก และอุปกรณ์ทำสวนครัว ให้กับเด็กและครอบครัวในโครงการ

   วันที่ 31 ตุลาคม 2562 อาสาสมัครกลุ่มบ้านขาม ตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู มอบพันธุ์ปลาให้กับเด็กนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาผ่านโครงการส่งเสริมวิชาชีพในครัวเรือน