โคเออร์จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กในพื้นที่สร้างสรรค์เด็กตลอดเดือนกันยายน

   ตลอดเดือนกันยายน 2562ที่ผ่านมา โคออร์แม่สอดให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆจำนวน 1,284 คนที่เข้ามาใช้บริการในพื้นที่สร้างสรรค์เด็ก ทั้งที่บ้านแม่หละ อุ้มเปี้ยม และบ้านนุโพ โดยเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ เข้ามาเรียนรู้กิจกรรมหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นงานศิลปะและการละเล่นที่ช่วยเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็ก คือ

   พัฒนาการด้านร่างกาย และการเคลื่อนไหว เด็กจะได้ฝึกใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่คือการออกกำลังกาย และกล้ามเนื้อมัดเล็ก เช่น ารทำงานประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา ได้แก่ วาดภาพระบายสี

   พัฒนาการทางด้านอารมณ์ คือการได้ชื่นชมและสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงาม พัฒนาการทางด้านสังคม คือ เด็กได้ทำงานร่วมกับผู้อื่น เข้าใจผู้อื่น รู้จักรอคอยและเรียนรู้การแบ่งปันใช้อุปกรณ์ร่วมกับผู้อื่น

   พัฒนาการทางด้านสติปัญญา คือ การเรียนรู้เกี่ยวกับรูปร่าง ลักษณะ รูปทรง ความกว้าง ความยาว ความสูง ขนาดเล็ก ใหญ่ พื้นผิวเรียบ ขรุขระ หยาบ เป็นต้น

   รวมถึงการนำสิ่งของเหลือใช้มาสร้างเป็นสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เพื่อให้เด็กได้รู้จักการนำขยะรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ตามจินตนาการให้เด็กรู้จักสังเกตและแสดงออกตามความถนัด เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อ พัฒนาการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา และฝึกให้เด็กได้ทำงานเป็นกลุ่ม ทำงานเป็นขั้นตอน และมีความประณีตในการทำงาน

กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ในพื้นที่สร้างสรรค์เด็กใน พื้นที่พักพิงชั่วคราวนุโพ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก มีเด็กจำนวน 155 คน ร่วมกิจกรรม

กิจกรรมที่พื้นที่สร้างสรรค์เด็ก บ้านแม่หละ มีเด็กจำนวน 569 คน ร่วมเรียนรู้

   กิจกรรมเรียนรู้ของเด็กๆจำนวน 560 คนที่บ้านอุ้มเปี้ยม ตลอดเดือนได้แก่ การสอนวาดภาพให้เด็ก การให้ความรู้ด้านภาษาไทยบื้องต้น เช่น การสอนให้อ่านพยัญชนะไทยและอังกฤษ ความรู้เรื่องธงนานาชาติ ความรู้เรื่องสัตว์ ตลอดจนสอนการใช้อุปกรณ์และเครื่องเล่นที่มีให้ในพื้นที่สร้างสรรค์เด็กร่วมกัน