โคเออร์แม่สะเรียงจัดกิจกรรมอบรมโครงการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ ใส่ใจ ดำเนินชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี

   มูลนิธิโคเออร์ มีการดำเนินกิจกรรมกับเด็กในพื้นที่พักพิงฯมาโดยตลอด ทั้งนี้ มีเด็กจำนวนหนึ่งที่อยู่ตามหอพัก ไม่เข้าใจกฎระเบียบและวิธีการปฏิบัติตัวในพื้นที่พักพิงฯ อีกทั้งยังไม่รู้จักบริการต่างๆที่หน่วยงานพัฒนาเอกชนมีอยู่ในพื้นที่พักพิงฯ ซึ่งทำให้พวกเขาเข้าไม่ถึงบริการต่างๆที่หน่วยงานพัฒนาเอกชนจัดให้สำหรับผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิง

   ดังนั้นโคเออร์จึงได้จัดกิจกรรมแนะนำเด็กที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่พักพิง บ้านแม่ลามาหลวงและบ้านแม่ละอูน ที่สนใจ มารวมกันเพื่อรับฟังเกี่ยวกับความเป็นอยู่ สถานการณ์ กฏระเบียบข้อบังคับต่างๆในพื้นที่พักพิงฯว่ามีอะไรบ้าง ที่เด็กๆจะต้องปฎิบัติตาม

   โคเออร์ได้เชิญคณะกรรมการพื้นที่พักพิงฯ มาแนะนำเด็กๆเกี่ยวกับระเบียบต่างๆของพื้นที่พักพิงฯ รวมถึงระเบียบการปกครองว่า ในชุมชนมีใครรับผิดชอบในเรื่องอะไร และแต่ละหมู่มีผู้นำชื่ออะไร อยู่ที่ไหน ทั้งนี้โคเออร์ยังได้เชิญเจ้าหน้าที่อาสาสมัครของหน่วยงานพัฒนาเอกชนที่ทำงานในศูนย์พักพิงฯ มาพูดถึงบริการต่างๆของหน่วยงานตนเอง

   กิจกรรมแนะแนวนี้จัดขึ้นในวันที่ 24 สิงหาคม 2562 ที่บ้านแม่ลามาหลวง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 123 คน เป็นหญิง จำนวน 81 คน ชาย จำนวน 42 คน และที่บ้านแม่ละอูน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 265 คน เป็นหญิง จำนวน 174 คน ชาย จำนวน 91 คน