โคเออร์แม่สอดจัดการอบรมการสร้างสันติภาพด้วยการเสริมทักษะพลังจิตใจในทางบวกในการดำเนินชีวิต

   โคเออร์แม่สอด จัดการอบรมการสร้างสันติภาพด้วยการเสริมทักษะพลังจิตใจในทางบวกในการดำเนินชีวิตของตนเองให้กับผู้หนีภัยฯ ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม มีผู้เข้าร่วม จำนวน 31 คน เป็นหญิง จำนวน 23 คน ชาย จำนวน 8 คน ที่บ้านอุ้มเปี้ยม เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม มีผู้เข้าร่วม จำนวน 25 คน เป็นหญิง จำนวน 20 คน ชาย จำนวน 5 คน และที่บ้านนุโพ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม มีผู้เข้าร่วม จำนวน 24 คน เป็นหญิง จำนวน 16 คน ชาย จำนวน 8 คน

   โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการจัดการสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ นา ๆ ที่จะมาครอบงำจิตใจของตนและการนำความรู้เหล่านี้มาใช้ในการติดตาม เยี่ยมเยียนและช่วยเหลือผู้ที่กำลังตกอยู่ในห้วงของความทุกข์ วิธีการเรียนรู้และสร้างทักษะนี้ เป็นการให้ผู้ร่วมกิจกรรม คิดถึงการดำเนินชีวิตประจำวัน เกิดความรู้สึกดีด้านใด ความรู้สึกไม่ดีด้านใดบ้าง เช่น รู้สึกดีที่มีสุขภาพแข็งแรง ได้ช่วยเหลือผู้ที่ลำบากกว่าเรา ได้ทำงานพบปะกับเพื่อน ๆ ที่ดี การแบ่งปันรอยยิ้มและการทักทายเพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีต่อกัน และคิดถึงสิ่งที่ไม่ดี เช่น ฝนตกเป็นอุปสรรค หรือเห็นผู้คนที่เจ็บป่วย ทุกข์ยาก จากนั้นสรุปว่า ทุกวันของทุก ๆ คน ย่อมเจอเหตุการณ์ต่าง ๆในชีวิต ทุกสิ่งที่เราเจอนั้น มีทั้งด้านดีและไม่ดี ขึ้นอยู่กับความคิดของเราเป็นคนกำหนดเองว่าสิ่งนั้นดีหรือไม่ดี

   จากนั้น ให้ผู้เข้ารร่วมได้ฝึกการนั่งสมาธิ พบว่า บางคนเกิดจิตใจสงบ บางคนไม่สงบ สรุปได้ว่า หากฝึกสมาธิเป็นประจำจะทำให้จิตใจสงบ ใจเย็น เกิดทักษะในการควบคุมอารมณ์ จัดการความเครียด เรียกว่า เป็นการคิดบวก ทำให้ใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข เพราะมองสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และยอมรับการเปลี่ยนแปลง มีความอดทน เข้าใจ มีสุขภาพจิตดี อีกทั้งมองเห็นคุณค่าของตนเองและคุณค่าของผู้อื่นอีกด้วย

ภาพกิจกรรมที่แม่หละ

การอบรมที่อุ้มเปี้ยม

การอบรมที่นุโพ