โคเออร์สนับสนุนค่ายฝึกอบรมเยาวชนเข้มแข็งด้วยพลังแห่งความรู้กลุ่มโรงเรียนในเครือคาทอลิก

   มูลนิธิโคเออร์และชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ชมรมวีเสด) จัดกิจกรรมค่ายฝึกอบรมเยาวชนเข้มแข็งด้วยพลังแห่งความรู้กลุ่มโรงเรียนในเครือคาทอลิก ด้วยความสนับสนุนทุนดำเนินงานส่วนหนึ่งจากกองทุนคุ้มครองเด็ก สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร และมูลนิธิเพื่อราษฎรและนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร (มรท) ในการ ส่งเสริมให้เยาวชนเกิดความตระหนักถึงคุณค่า ศักดิ์ศรีของตนเอง มีความรู้ และมีความเข้มแข็งในการดำรงชีวิต ควบคู่ไปกับการสนับสนุนให้มีจิตอาสาและรักสิ่งแวดล้อม

   กิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันศุกร์ที่ 16 – วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา โดยวันแรกนายโอภาส ศรีสมบูรณ์ ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานเขาใหญ่ ได้ให้การต้อนรับและบรรยายเรื่องนิเวศของป่าใหญ่ให้กับคณะค่ายอบรมเยาวชนกลุ่มโรงเรียนคาทอลิกในภาคีเครือข่าย 12 แห่ง ได้แก่ พระหฤทัยคอนแวนต์ พระหฤทัยนนทบุรี พระหฤทัยดอนเมือง พระหฤทัยพัฒนเวศม์ อัสสัมชัญ อัสสัมชัญศึกษา อัสสัมชัญคอนแวนต์ เซนต์คาเบรียล เซนต์เทเรซา (หนองจอก) พระวิสุทธิวงส์ ยอแซฟกรุงเทพฯ นักบุญเปโตร (สามพราน) ประกอบด้วย คุณครู จำนวน 24 ท่าน เยาวชน จำนวน 81 คนและเจ้าหน้าที่โคเออร์ จำนวน 7 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 112 คน จากนั้น ช่วงบ่าย เด็กและเยาวชนได้เข้าสู่กิจกรรมเรียนรู้และปฏิบัติการทำโป่งเทียม ณ เขาใหญ่ ให้กับช้าง เป็นการช่วยเพิ่มแร่ธาตุที่จำเป็นต่อสัตว์ ทำให้สัตว์ได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอ

   หลังจากนั้น เป็นกิจกรรมฐานเรียนรู้ เกี่ยวกับหลักปฏิบัติของ 5 ศาสนาสำคัญ กับการดำเนินชีวิตของเยาวชน ฐานเยาวชนรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ และฐานจำลองสถานการณ์เกี่ยวกับ “การตัดสินใจ” ให้เด็กและเยาวชนระดมสมองเพื่อการตัดสินใจ ในการยอมรับ หรือปฏิเสธ สิ่งที่ดีหรือไม่ดี

   เช้าวันต่อมา เด็กและเยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรมการเดินป่าศึกษาธรรมชาติและระบบนิเวศน์ โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นผู้ให้ความรู้ ช่วงบ่าย มีกิจกรรมฐานสร้างความตระหนักถึงผลกระทบของการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ฐานการส่งเสริมให้ตระหนักถึงคุณค่าศักดิ์ศรีของความเป็นสตรีและสุภาพบุรุษ และฐานสร้างความตระหนักถึงการเป็นคนมีคุณค่าไม่จำเป็นต้องพึ่งพายาเสพติด ช่วงค่ำ เยาวชนได้จัดการแสดงละครสร้างสรรค์สังคม กิจกรรมแสงเทียนแห่งศรัทธาด้วยใจอาสา เปรียบเสมือนคุณครูคือผู้ส่องสว่างนำทาง นักเรียนจึงควรมีความกตัญญูรู้คุณ รู้จักขอบคุณและขอโทษ นักเรียนรุ่นน้องขอพรรุ่นพี่ และรุ่นพี่ให้กำลังใจตอบ ในวันสุดท้าย มีการหารือวางแผนงานกิจกรรมปีต่อไปในโรงเรียนตนเอง ก่อนที่จะมี พิธีมอบเกียรติบัตรให้ผู้ร่วมกิจกรรม และปิดค่ายด้วยความประทับใจ