โคเออร์มอบทุนการศึกษาและเครื่องแบบแก่เด็กนักเรียนขาดแคลน ในปีการศึกษา 2562

   เมื่อโรงเรียนเปิดภาคการศึกษาแต่ละปี จะมีเด็กนักเรียนกลุ่มเสี่ยง เด็กยากจน และขาดแคลนทุนการศึกษา ที่อยู่ในพื้นที่พักพิงฯ บริเวณชายแดนด้านตะวันตก และชุมชนชายแดน ด้านตะวันออกของไทย ที่ได้รับทุนจากโคเออร์ โดยทุนที่มอบให้มีหลายประเภทแยกตามความเหมาะสม เช่น ทุนค่าเล่าเรียน เครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การศึกษา ค่ารถโดยสารเดินทางไปโรงเรียน และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เป็นต้น

   ในปีการศึกษาปัจจุบัน มีเด็กนักเรียนได้รับทุนการศึกษาในจังหวัด แม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี และราชบุรี ซึ่งเป็นเด็กด้อยโอกาสที่รอการพิสูจน์สัญชาติที่อาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยจากการสู้รบ จำนวนประมาณ 600 คน และมีเด็กนักเรียนขาดแคลนในจังหวัดชายแดนตะวันออกเฉียงเหนือคือ สระแก้วจำนวน 116 คน จังหวัดสุรินทร์จำนวน 10 คน และเด็กผู้ลี้ภัยในเมืองจำนวน 45 คน

โคเออร์แม่สะเรียงมอบเครื่องแบบให้กับเด็กนักเรียน

โคเออร์แม่สอดสนับสนุนชุดนักเรียนให้กับเด็กที่ยากจนที่พื้นที่พักพิง ฯ บ้านนุโพ
จำนวน 60 คน เป็นเด็กชาย จำนวน 21 คน เด็กหญิงจำนวน 39 คนเมื่อวันที่ 23-26 กรกฏาคม 2562

   ในปีการศึกษานี้ โรงเรียนต่างๆในพื้นที่พักพิงฯ ได้ทำการเปิดการเรียนการสอนแล้ว โคเออร์ได้ทำการสำรวจและได้จัดสรรให้เด็กนักเรียนที่มีความขาดแคลน ในด้านเครื่องแบบและค่าเล่าเรียนตลอดจนอุปกรณ์การศึกษาในพื้นที่ทั้ง 9 แห่ง รวมถึงเด็กนักเรียนบ้านไกลที่มาอาศัยอยู่ในหอพักอีกด้วย

โคเออร์แม่สอดมอบเครื่องนอนและเครื่องครัวให้กับหอพักนักเรียนในพื้นที่พักพิง ฯ อุ้มเปี้ยม

   โคเออร์กาญจนบุรีมอบเครื่องแบบนักเรียนให้กับเด็กนักเรียนขาดแคลนที่ บ้านต้นยาง จำนวน 30 คน บ้านถ้ำหินจำนวน 30 คน รวมจำนวน 60 คน และมอบทุนค่าเล่าเรียนให้กับเด็กนักเรียนที่บ้านต้นยาง จำนวน 31 คน บ้านถ้ำหิน จำนวน 30 คน รวมจำนวน 61 คน

โคเออร์กาญจนบุรีมอบเครื่องแบบนักเรียน เครื่องครัวและเครื่องนอน
ให้กับหอพักสำหรับเด็กนักเรียนบ้านไกลที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

   โคเออร์อรัญประเทศเยี่ยมเด็กนักเรียนในโครงการทุนการศึกษาที่สระแก้วและสุรินทร์ ในเดือนพฤษภาคม 2562 เนื่องจากจังหวัดชายแดนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง จังหวัดสระแก้ว มีภูมิประเทศและภูมิอากาศแห้งแล้ง ฝนตกน้อย การเพาะปลูกไม่สู้ได้ผลดี ทำให้ราษฎรจำนวนมากประสบปัญหายากจน ผู้ที่ไม่มีที่ดินต้องประกอบอาชีพรับจ้างรายวัน รายได้ไม่แน่นอน คนหนุ่มสาววัยทำงานส่วนใหญ่จำเป็นต้องเข้าเมืองหางานทำ ส่งผลให้มีเด็กจำนวนมากที่มีความยากจนขาดแคลน โคเออร์ตระหนักถึงปัญหาของเด็กจึงได้เริ่มสำรวจและมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนขาดแคลนในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชาในจังหวัดสระแก้วมาตั้งแต่ พ.ศ. 2548 ต่อมาได้ขยายทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนในจังหวัดสุรินทร์ โดยเริ่มตั้งแต่ระดับประถมศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา

น้องมายกับครอบครัวเล็กๆที่สระแก้ว เลี้ยงไก่ไว้กินไข่และขายหารายได้

วันเฉลิมใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวใหญ่ที่สุรินทร์ มีย่าสูงอายุและพี่ชายพิการซ้ำซ้อน
แม้จะขาดแคลนบ้างแต่ก็มีความสุข