โคเออร์กาญจนบุรีร่วมถวายพระพรชัยพระเจ้าอยู่หัวและดำเนินโครงการอภิบาลในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ

   พิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยจากการสู้รบ บ้านต้นยาง อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 และ พื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยจากการสู้รบ บ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี วันที่ 29 กรกฎาคม 2562

   กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พื้นที่พักพิง ฯบ้านต้นยาง วันที่ 26 กรกฏาคม และ พื้นที่พักพิงฯ บ้านถ้ำหิน วันที่ 29 กรกฎาคม 2562

   ในเดือนกรกฎาคม โครงการอภิบาลผู้หนีภัยจากการสู้รบของโคเออร์ราชบุรียังคงดำเนินต่อไป โดยที่กิจกรรมหลักเป็นการสนับสนุนให้มีพิธีบูชาขอบพระคุณที่บ้านต้นยางและบ้านถ้ำหิน โดยมีบาทหลวงเข้าไปทำพิธี เป็นประจำ มีการพบปะทำกิจกรรมทางด้านศาสนาร่วมกับโบสถ์ต่างๆ ในพื้นที่พักพิง ฯ เดียวกัน เพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้ด้านศาสนา

   มีการสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการส่งเสริมสันติภาพ ได้แก่ การไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงตามบ้านและในโรงพยาบาล ตลอดจนเยี่ยมผู้ด้อยโอกาส เพื่อมอบอาหารเสริม เช่น นมกล่องเพื่อบำรุงสุขภาพและเป็นกำลังใจให้ โดยมีอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมในเดือนนี้ที่บ้านต้นยางจำนวน 30 คน เป็นหญิง จำนวน 20 คน ชาย จำนวน 10 คน และที่บ้านถ้ำหิน จำนวน 47 คน เป็นหญิงจำนวน 26 คน และชายจำนวน 21 คน

   กิจกรรมโรงเรียนวันอาทิตย์ ยังคงสอนอย่างต่อเนื่อง โดยมีครูคำสอน และอาสาสมัครมาสอนคำสอน และหนังสือให้กับเด็กและเยาวชน และมีผู้นำเยาวชนเป็นผู้ดูแลช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมในทุกวันอาทิตย์ และหลังนมัสการแล้ว เด็กและเยาวชน จะพากันเดินไปเยี่ยมผู้ป่วย และผู้สูงอายุที่ไม่สบาย ไปร้องเพลง และพูดคุยกับผู้ป่วยเหล่านั้น

    เดือนนี้มี เด็กนักเรียนโรงเรียนวันอาทิตย์ที่บ้านต้นยางจำนวน 24 คน เป็นเด็กหญิงจำนวน 16 คน เป็นเด็กชายจำนวน 8 คน

   บ้านถ้ำหินมีเด็กนักเรียนจำนวน 36 คน เป็นเด็กหญิง จำนวน16 คน เด็กชาย จำนวน 20 คน เนื้อหาการเรียนการสอน เป็นการสวดภาวนา ลำดับขั้นตอนของพิธีการในพิธีบูชาขอบพระคุณ ศีลศักดิ์สิทธิ์ การสารภาพบาปกับพระสงฆ์ และข้อความเชื่อ เป็นต้น

พิธีบูชาขอบพระคุณและการแสดงของเด็กและเยาวชนจากโรงเรียนวันอาทิตย์บ้านถ้ำหิน
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2562

พิธีบูชาขอบพระคุณและการแสดงของเด็กและเยาวชนจากโรงเรียนวันอาทิตย์บ้านต้นยาง
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562