โคเออร์แม่หละดำเนินโครงการอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษาและการคัดแยกขยะ

   โครงการเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโคเออร์ประกอบด้วยการจัดอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษาและการคัดแยกขยะเพื่อให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาตลอดจนบุคคลทั่วไป ในพื้นที่พักพิงชั่วคราว บ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

   กิจกรรมจัดการและกำจัดขยะในชุมชนเป็นกิจกรรมรายวัน ได้แก่ การสนับสนุนให้คณะกรรมการผู้หนีภัยและอาสาสมัคร จัดการเก็บขยะจากจุดทิ้งขยะในชุมชน เพื่อนำมากำจัดด้วยการฝังกลบหรือเผาต่อไป

   ส่วนขยะที่ยังขายได้ มีการส่งเสริมให้เยาวชนและแม่บ้านมาคัดแยกและขายเพื่อนำไปรีไซเคิ่ล นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้ระดับชุมชนด้วยการเยี่ยมบ้านโครงการบ้านรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ความรู้ด้านการคัดแยกขยะ ลดขยะ โดยเริ่มที่ครัวเรือน

   สำหรับครัวเรือนที่รู้จักแยกขยะเป็นแล้ว สามารถรวบรวมนำขยะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถุงพลาสติก มาแลกกับไข่สดเพื่อนำกลับไปบริโภค

   โคเออร์แม่สอดจัดการอบรมเรื่องสิ่งแวดล้อมศึกษาเน้นวิธีคัดแยกขยะให้กับเด็กนักเรียน ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้หนีภัยบ้านแม่หละ โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12, 19, 26 กรกฎาคม และ วันที่ 2 สิงหาคม สำหรับสอนเด็กนักเรียนชั้นประถม 1,4,5,6,7และมัธยมชั้น 1, 5 และ 8 มีนักเรียนเข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น 590 คน เป็นหญิงจำนวน 343 คน และชายจำนวน 247 คน เนื้อหาการอบรมเป็นเรื่องสร้างจิตสำนึกเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อม ปัญหาและผลกระทบจากขยะ ดังนั้น จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะ การรักษาความสะอาดด้วยการทิ้งขยะลงถังขยะเพื่อให้มีการจัดเก็บและกำจัดอย่างถูกวิธี มิให้เกิดเชื้อโรค ซึ่งเด็กและเยาวชนต้องมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และปฏิบัติตนเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยตนเองอย่างถูกต้อง

การอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษาในห้องเรียน ชั้นประถม 1

ชั้นประถม 4

ชั้นประถม 5

ชั้นประถม 6

ชั้นประถม 7

ชั้นมัธยม 1

ชั้นมัธยม 5

ชั้นมัธยม 8

   การอบรมเรื่องการคัดแยกขยะให้กับผู้หนีภัยทั่วไปที่สนใจจำนวน 100 คน เป็นหญิงจำนวน 74 คน และชายจำนวน 26 คน โดยจัดขึ้นที่ สำนักงานกรรมการสิ่งแวดล้อมในแม่หละโซนเอ ในวันที่ 24-25 กรกฎาคม ในการอบรมนี้ได้จัดให้มีการทดสอบความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการอบรม ซึ่งพบว่าผู้หนีภัยเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องานคัดคัดแยกขยะมากขึ้นเป็นที่น่าพอใจ

โครงการขยะแลกไข่ทุกวันจันทร์และวันศุกร์ (1 กิโลกรัม/ 2 ฟอง)

   โคเออร์ได้จัดทำกิจกรรมสนับสนุนให้ครัวเรือนรู้จักคัดแยกขยะพลาสติกแล้วนำมาขายให้โคเออร์ ณ จุดรับแลก 3 แห่ง ในพื้นที่แม่หละ เพื่อให้เยาวชนผู้หนีภัยสนใจเรื่องการคัดแยกขยะ เห็นคุณค่าของขยะเหลือใช้ และเป็นการรณรงค์ช่วยลดปริมาณขยะในครัวเรือนและชุมชน เพื่อให้ชุมชนสะอาดน่าอยู่ปราศจากโรคภัยต่างๆอีกทางหนึ่งด้วย ที่ผ่านมา โครงการนี้ได้รับผลตอบรับที่ดีและเป็นที่สนใจและกระตือรือร้นของผู้หนีภัยทั้งเด็กและผู้ใหญ่ในพื้นที่พักพิงฯ เป็นผลจากการประชาสัมพันธ์ของโคเออร์ผ่านการประชุม การไปเยี่ยมบ้าน และการบอกต่อๆกันไป ทำให้ได้รับการตอบรับและความร่วมมือที่ดี มีผู้สนใจร่วมกิจกรรมลดขยะและรักษาความสะอาด โดยเฉพาะถนน และทางระบายน้ำ ด้วยการนำขยะถุงพลาสติกมาแลก ในเดือนนี้ประมาณ 130 กิโลกรัม

   โครงการเยี่ยมบ้านรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเจ้าหน้าที่โคเออร์และอาสาสมัครสิ่งแวดล้อม มีการดำเนินการต่อเนื่องเป็นประจำทุกๆเดือน เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้หนีภัยที่เข้าร่วมโครงการในการคัดแยกขยะ รู้ถึงผลกระทบที่เกิดจากขยะ รวมไปถึงรู้คุณค่าของขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ หรือขายทิ้งเพื่อลดปัญหาขยะล้น พร้อมกับรับคำแนะนำถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีภายในบริเวณบ้าน โดยเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครจะช่วยผู้ลี้ภัยทำความสะอาดปัดกวาดบริเวณรอบบ้านให้น่าอยู่เพื่อเป็นตัวอย่างแล้ว แจกไม้กวาดเพื่อใช้ทำความสะอาดบ้าน แจกบัวรดน้ำสำหรับบ้านที่มีการปลูกผักสวนครัว แล้วมอบป้ายไวนิลเพื่อเป็นการรณรงค์ และแสดงถึงความชื่นชมบ้านรักษ์สิ่งแวดล้อมตัวอย่างที่มีความใส่ใจในเรื่องของความสะอาดและสุขอนามัย

เยี่ยมบ้านโครงการบ้านรักษ์สิ่งแวดล้อมทุกเดือน

   โครงการธนาคารขยะ เปิดโอกาสให้กับผู้หนีภัยที่มีความสนใจทั้งเด็กและผู้ใหญ่เข้าร่วมโครงการเรียนรู้พื้นฐานของการคัดแยกขยะ เข้าใจผลกระทบของขยะและสามารถนำขยะที่ถูกคัดแยกแล้ว มาสร้างเป็นรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัว จึงมีเด็กนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการเพื่อสร้างรายได้เป็นทุนการศึกษาและแม่บ้านที่ใช้เวลาว่างมาสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว ผลพลอยได้คือ ทำให้ขยะลดลงและชุมชน สะอาดน่าอยู่มากขึ้น

กิจกรรมธนาคารขยะ

   ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 โคเออร์ได้มีการประชุมประจำเดือนกับบุคลากรผู้หนีภัยในเรื่องการวางแผนการทำงานโครงการจัดการขยะ โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 34 คน เป็นหญิง จำนวน 28 คนและชายจำนวน 6 คน

โคเออร์ยังจัดกิจกรรมรณรงค์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนมัธยม บ้านอุ้มเปี้ยม ในเดือนกรกฎาคม

กิจกรรมการอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษาให้กับเยาวชนโดยเจ้าหน้าที่โคเออร์บ้านอุ้มเปี้ยม

กิจกรรมการอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษาให้กับเยาวชนบ้านนุโพ