โคเออร์แม่สอดจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อาชีพให้กับผู้หนีภัยฯ ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ

   ในเดือนกรกฎาคม2562 โคเออร์แม่สอดได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อาชีพให้กับผู้หนีภัยฯ ด้านการเรียนรู้การสืบสานวิถีชีวิตดั้งเดิมด้วยการเรียนรู้วิธีปลูกข้าว การทอผ้าด้วยกี่เอว และการทำยาหม่อง และการเรียนรู้วิธีการผลิตน้ำยาล้างจาน และน้ำยาซักผ้าเพื่อใช้เองและเพื่อขายหารายได้ทำให้ไม่ต้องออกจากชุมชนไปหางานทำ

   ในวันที่ 12 กรกฎาคม จัดกิจกรรม “เยาวชนเรียนรู้การปลูกข้าว” ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านนุโพ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก มีเยาวชน เป็นนักเรียนและครูจากโรงเรียนมัธยม เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 161 คน เป็นหญิง 86 คน ชาย 75 คน

   มูลนิธิโคเออร์ ร่วมกับแกนนำกลุ่มพลังเยาวชน ครู และเกษตรกร ได้เล็งเห็นความสำคัญการอนุรักษ์สืบสานประเพณีตามแบบวิถีชีวิตดั้งเดิม ได้เรียนรู้แนวทางอาชีพด้านการเกษตรตามแบบวิถีพอเพียง พร้อมกันรวมกลุ่มลงแปลงนาทำการเกษตรปลูกข้าวด้วยการฝึกปฏิบัติจริง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อนุรักษ์ สืบสานประเพณีตามแบบวิถีชีวิตดั้งเดิม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีพื้นฐานความรู้ ความคิด เห็นความสำคัญของข้าว และเข้าใจถึงวิธีการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมกลุ่มพลังเยาวชนปลูกข้าวที่พื้นที่ฯบ้านนุโพ

   สำหรับพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านอุ้มเปี้ยม อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิธีผลิตน้ำยาล้างจานและน้ำยาซักผ้าแก่เยาวชนในพื้นที่ เพื่อให้เยาวชนเกิดทักษะความรู้ ได้ทดลองผลิตน้ำยาล้างจานด้วยตนเอง ซึ่งสามารถนำไปผลิตจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ สำหรับกิจกรรมผลิตน้ำยาล้างจานจัดขึ้น เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม มีเยาวชนร่วมกิจกรรม 65 คน เป็นหญิง 44 คน ชาย 21 คน

เยาวชนบ้านอุ้มเปี้ยมเรียนรู้วิธีการทำน้ำยาล้างจาน

   ต่อมาในวันที่ 26 กรกฎาคม ได้จัดกิจกรรม เรียนรู้การผลิตน้ำยาซักผ้าเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับเยาวชนที่สนใจที่บ้านอุ้มเปี้ยม จำนวน 60 คน เป็นหญิง 38 คน ชาย 22 คน

เยาวชนอุ้มเปี้ยมเรียนรู้การผลิตน้ำยาซักผ้า

   มูลนิธิโคเออร์ยังส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนให้เป็นจิตอาสาช่วยเหลือผู้สูงอายุด้วยการช่วยเตรียมดินพร้อมปลูกผักที่บ้านอุ้มเปี้ยม สองครั้ง เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม 17 คน เป็นหญิง 10 คน ชาย 7 คน และต่อมาในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 มีเยาวชนเข้าร่วม 16 คน เป็น หญิง 10 คน และชาย 6 คน กิจกรรมนี้ เป็นการส่งเสริมให้ เยาวชนมีจิตสำนึกในการอาสาช่วยเหลือผู้สูงอายุในชุมชนของตนเอง สร้างมิตรภาพความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน โดยรูปแบบกิจกรรมเป็นการให้เยาวชนสำรวจบ้านผู้สูงอายุจำนวนหนึ่งในชุมชน ที่มีความต้องการผู้ช่วยงานสวน เมื่อถึงวันนัดจึงได้ไปเยี่ยมบ้านอีกครั้ง มีการพูดคุยสนทนาเพื่อทำความรู้จักคุ้นเคยกับการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุมากขึ้น จากนั้นจึงได้ช่วยกันทำงานด้วยการเตรียมดินสำหรับปลูกผักบริเวณบ้านของผู้สูงอายุ โดยผสมดินเข้ากับปุ๋ยคอก และพรวนดินให้ร่วนขึ้นแปลงเป็นแถวเตรียมพร้อมไว้สำหรับการหว่านเมล็ดผักต่อไป

เยาวชนอุ้มเปี้ยมช่วยผู้สูงอายุเตรียมดินขึ้นแปลงปลูกผัก

   ในเดือนนี้โคเออร์ยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตผู้สูงอายุด้วยการผลิตยาหม่องใช้เองเพื่อผ่อนคลายอาการอาการปวดเมื่อย วิงเวียนศีรษะ แมลงกัดต่อย แก้ตะคริว เป็นต้น ขึ้นที่บ้านอุ้มเปี้ยม โซนเอ ในวันที่ 12 กรกฎาคม มีผู้สูงอายุร่วมกิจกรรม จำนวน 26 คน เป็นหญิง จำนวน 16 คน ชาย จำนวน 10 คน และได้จัดอีกครั้งวันที่ 26 กรกฎาคม ที่โซนบี มีผู้สูงอายุเข้าร่วมจำนวน 20 คน เป็นหญิง จำนวน 7 คน ชาย จำนวน 13 คน กิจกรรมนี้เน้นให้ผู้สูงอายุได้มาพบปะพูดคุยกับเพื่อนๆ และทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้ได้ผ่อนคลายอารมณ์ด้วยการทำกิจกรรมกับเพื่อนๆวัยเดียวกัน เมื่อทำเสร็จก็ได้รับผลิตภัณฑ์มาทดลองใช้

ผลิตยาหม่องที่อุ้มเปี้ยมโซน เอ

ผลิตยาหม่องที่อุ้มเปี้ยมโซน บี

   โคเออร์ยังได้จัดกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีเกี่ยวกับผ้าทอกะเหรี่ยงแบบกี่เอว ด้วยโครงการ “สืบสานประเพณีท้องถิ่น ผ้าทอกะเหรี่ยง” โดยให้คนในชุมชนได้เรียนรู้วิธีทอผ้าแบบกี่เอวที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวกะเหรี่ยงโดยเฉพาะ เริ่มจากการย้อมด้ายด้วยสีวัสดุจากธรรมชาติ การแปรรูปจากผ้าทอกะเหรี่ยงและการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆให้มีความหลากหลายและน่าสนใจ

   โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคม ที่พื้นที่พักพิงฯ นุโพ โดยวันแรกเป็นการตั้งกี่ และวันที่สองเป็นการทอผ้า มีผู้สูงอายุเข้าร่วมจำนวน 50 คน เป็นหญิง43 คน ชาย 7 คน

สืบสานการทอผ้ากี่เอวที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น คู่ควรการอนุรักษ์ที่บ้านนุโพ

การตั้งเครื่องทอที่เรียกว่ากี่

การทอผ้าด้วยกี่เอว