โคเออร์ อบรมเยาวชนผู้หนีภัยฯ เรื่องแนวคิดการสร้างชุมชนในฝันให้เป็นจริง

   มูลนิธิโคเออร์ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการทำงานกับเด็กและเยาวชนมาโดยตลอด มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชุมชนของเด็กๆในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ทั้ง 9 แห่ง ในสองปีที่ผ่านมานี้ โคเออร์ได้จัดกิจกรรมชวนเยาวชนสนทนาเรื่องบ้านในฝัน ชุมชนในฝัน เพื่อให้เด็กผู้หนีภัยฯ สะท้อนความต้องการของพวกเขาว่าอยากให้ชุมชนที่เขาอยู่เป็นอย่างไรและเมื่อต้องกลับไปบ้านเกิดพวกเขาต้องการพัฒนาสิ่งดีงามให้คงอยู่และให้ดีขึ้นอย่างไร ในเมื่อเด็กรู้จักบ้านและชุมชนในฝันแล้วสิ่งสำคัญที่ต้องตามมาคือจะทำอย่างไรที่จะให้ชุมชนในฝันนั้นได้เป็นความจริงอย่างเป็นรูปธรรม

   ปีนี้ โคเออร์แม่สะเรียง ได้จัดกิจกรรมเยาวชนสนทนาที่บ้านแม่ละอูน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 มีเด็กและเยาวชนร่วมสนทนาจำนวน 32 คน เป็นหญิง จำนวน 26 คน ชาย จำนวน 6 คน และจัดขึ้นที่บ้านแม่ลามาหลวง เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 มีเยาวชนเข้าร่วมอีกจำนวน 32 คน เป็นหญิงจำนวน 24 คน และชายจำนวน 8 คน

   กิจกรรมมีเป้าหมายเพื่อช่วยแนะนำเด็กและเยาวชนให้เกิดแนวคิดด้านการพัฒนาชุมชนที่ใช้ชีวิตอยู่ โดยการตั้งคำถามกระตุ้นให้เยาวชนระดมความคิดเห็น เป็นการเตรียมเด็กและเยาวชนเข้าสู่การพัฒนาตนเอง ซึ่งผลที่ได้คือ เด็กๆมีความกระตือรือร้นในการแสดงความคิดเห็น ความต้องการอยากให้บ้านและชุมชนในฝันมีลักษณะอย่างไร อยากเรียนรู้เรื่องอะไร อยากได้รับการแนะนำและช่วยเหลือด้านใดที่เป็นไปได้และถูกต้อง อีกทั้งถูกใจอีกด้วย

   ในการดำเนินกิจกรรม มีวิธีการให้เด็กแต่ละคนแสดงออกด้วยการแนะนำตัวเอง วาดภาพเพื่อบอกเล่าถึงความฝันเรื่องการประกอบอาชีพ โดยส่วนใหญ่อยากเป็นครู เป็นทหาร ทำงานด้านการดูแลสุขภาพ เมื่อกลับไปช่วยหมู่บ้านในมาตุภูมิของตนเอง จากนั้นเป็นกิจกรรมกลุ่ม เพื่อให้แต่ละคนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันว่าหมู่บ้านในความฝันของพวกเขาเมื่อเรียนจบนั้นควรจะมีสิ่งใดบ้าง เยาวชนทั้งสองพื้นที่ก็มีความฝันคล้ายๆกัน คืออยากให้มีสถานศึกษา สถานีอนามัย มีทหารที่เข้มแข็งปกป้องชาวบ้าน มีถนนหนทางเพื่อการคมนาคมที่สะดวก

   จากนั้นได้ให้ช่วยกันคิดอีกว่า เด็กๆต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้าง เพื่อเตรียมตัวสำหรับความฝันที่จะเป็นจริงได้ แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอว่าจะตั้งใจเรียนหนังสือ เข้าร่วมอบรมและกิจกรรมที่หน่วยงานต่างๆจัดขึ้นซึ่งหวังว่าจะได้รับความสนับสนุนจากผู้ใหญ่ด้วย ซึ่งโคเออร์ได้ให้กำลังใจและชื่นชมว่าความตั้งใจที่ดีของเด็กถือว่าประสบความสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง ขอให้มีความพยายามอีกครึ่งหนึ่งเพื่อทำให้ความฝันเป็นจริง