โคเออร์กาญจนบุรีและกิจกรรมวันเด็กเพื่อเด็กผู้ลี้ภัยในพื้นที่พักพิง

   โคเออร์กาญจนบุรีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมวันเด็กขี้นในพื้นที่พักพิงฯบ้านถ้ำหิน อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 และในพื้นที่พักพิงฯบ้านต้นยาง อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 เพื่อให้ทุกฝ่ายเห็นความสำคัญของการทำงานเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติและชุมชนทุกแห่ง นอกจากกิจกรรมวันเด็กแล้ว โคเออร์กาญจนบุรี แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง และแม่สอด ยังจัดทำโครงการและกิจกรรมตลอดปีเพื่อส่งเสริมให้เด็กผู้ลี้ภัยในพื้นที่พักพิงฯทั้ง 9 แห่ง ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี และราชบุรี มีพัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ และสังคมที่เหมาะสมและปลอดภัยต่อเด็ก

   กิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชนของโคเออร์ ได้แก่ โครงการสังคมสงเคราะห์และคุ้มครองเด็กยากไร้ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง หรือประสบปัญหาชีวิต โดยทำงานประสานกับหน่วยงานในชุมชน เช่น องค์กรสตรีและองค์กรเยาวชนกะเหรี่ยงและกะเรนนีในชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความตระหนักในเรื่องการปกป้องคุ้มครองเด็ก กิจกรรมด้านการศึกษา มีการจัดกิจกรรมอบรมให้เด็กเรียนรู้ดูแลตัวเอง แจกจ่ายอุปกรณ์การศึกษา และให้ทุนการศึกษาแก่เด็กขาดแคลน แจกจ่ายของใช้ส่วนตัวเพื่อสุขอนามัย เป็นต้น

   กิจกรรมเยาวชนเพื่อผู้สูงอายุในชุมชน ด้วยการสนับสนุนให้เด็กมีจิตอาสา มีส่วนร่วมในกิจกรรมช่วยเหลือผู้อื่น เช่น การรวมกลุ่มไปเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่อ่อนแอ ยากไร้ หรือเจ็บป่วย ชวนพูดคุยให้สบายใจหายเศร้า ช่วยทำงานบ้าน ทำความสะอาดบ้าน แม้กระทั่งช่วยซ่อมแซมบ้านของผู้สูงอายุ การทำอาหารเสริมน้ำเต้าหู้ให้ผู้สูงอายุดื่มเพื่อสุขภาพ เป็นต้น

   กิจกรรมด้านวัฒนธรรม เปิดโอกาสให้เยาวชนและผู้สูงอายุได้ร่วมพบปะพูดคุย ถ่ายทอดวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมสู่รุ่นลูกหลาน เช่น การเล่านิทานพื้นบ้าน การเล่นดนตรีพื้นเมืองด้วยกันซึ่งจัดขึ้นที่สำนักงานบริการสังคมของโคเออร์ เป็นต้น

   กิจกรรมกลุ่มเยาวชนเพื่อฝึกการเป็นผู้นำและการทำงานเป็นหมู่คณะเพื่อความสามัคคี ได้แก่ การจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ การจัดกิจกรรมในวันเสาร์ และช่วงปิดภาคเรียนด้วยการบำเพ็ญประโยชน์ เช่น ช่วยกันรณรงค์เก็บขยะตามพื้นที่สาธารณะ เช่น ตามถนน และลำคลอง การถือป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนช่วยรักษาความสะอาดของสิ่งแวดล้อม การร่วมกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม เช่น ร่วมกับโคเออร์ในการปลูกต้นไม้ในโอกาสสำคัญ เช่น วันพ่อ วันแม่ วันสิ่งแวดล้อม วันผู้ลี้ภัย เป็นต้น

โคเออร์กาญจนบุรีแจกจ่ายเครื่องนุ่งห่มให้เด็กผู้ลี้ภัยที่ขาดแคลน

  

โคเออร์กาญจนบุรีร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กที่บ้านถ้ำหิน จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562
และที่บ้านต้นยาง จังหวัดกาญจนบุรีเมือวันที่ 15 มกราคม 2562