โคเออร์ปรับปรุงพื้นที่สร้างสรรค์เด็ก เพื่อการพัฒนาเด็กในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ

   เพื่อให้เด็กๆในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ สำหรับผู้หนีภัยฯ ทั้ง 9 แห่ง ได้มีสถานที่เรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการตามสมควรแก่วัยที่กำลังเติบโต โคเออร์ได้สนับสนุนให้ผู้หนีภัยฯ จัดสร้างพื้นที่สร้างสรรค์เด็กเพื่อให้เป็นศูนย์นันทนาการสำหรับเด็กทุกเพศทุกวัย มอบอุปกรณ์เครื่องเล่นเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทั้งทางร่างกายและสติปัญญา เพื่อให้เด็ก ๆ มีพัฒนาการสมวัย ความสุข มีอิสระในการแสดงความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะส่งผลให้เติบโตและเป็นกำลังสำคัญของสังคมต่อไป

   ในช่วงนี้ โคเออร์ได้แจกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้ผู้หนีภัยฯ ช่วยกันซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสถานที่ที่ชำรุดให้เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัย และสะอาดถูกสุขอนามัยสำหรับเด็ก จากนั้นได้จัดหาโต๊ะ เก้าอี้ ชั้นเก็บของเล่น เครื่องดนตรีสำหรับเด็ก เครื่องกีฬา เช่น ลูกบอล กระดานวาดเขียน ของเล่นเสริมพัฒนาการ เครื่องออกกำลังกาย เป็นต้น

ก่อสร้างพื้นที่สร้างสรรค์เด็ก 1 อาคารที่พื้นที่พักพิง ฯ บ้านใหม่ในสอย อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

เดือนกรกฎาคม จำนวนเด็กที่มาใช้บริการที่
บ้านใหม่ในสอย มี จำนวน 944 คน เป็นหญิง จำนวน 471 คน ชาย จำนวน 473 คน
ที่บ้านแม่สุริน มีจำนวน 152 คน เป็นหญิงจำนวน 92 คน ชายจำนวน 60 คน

สนามแม่สะเรียง
แม่ละอูน มีเด็กหญิงจำนวน 462 คน ชายจำนวน 390 คน รวม 852 คน
แม่ลามาหลวง มีเด็กหญิง 354 คน ชาย 391 คน รวม 745 คน

ที่สนามแม่สอด มีจำนวนเด็ก ๆมาใช้บริการพื้นที่สร้างสรรค์เด็กที่
บ้านแม่หละ จำนวน 845 คน เป็นเด็กหญิง จำนวน 464 คน เด็กชาย จำนวน 381 คน
บ้านอุ้มเปี้ยม มีจำนวน 131คน เป็นหญิง จำนวน 77 คน ชาย 54 คน
บ้านนุโพมี 232 คน เป็นหญิง 133 คน ชาย 99 คน

พื้นที่สร้างสรรค์เด็กที่แม่หละ

กิจกรรมที่อุ้มเปี้ยม

พื้นที่สร้างสรรค์เด็กที่บ้านนุโพ

สนามกาญจนบุรี มีเด็กๆเข้ามาเรียนรู้ที่พื้นจำนวน ที่สร้างสรรค์เด็ก
ที่บ้านต้นยาง จำนวน 347 คน เป็นหญิง 214 คน ชาย จำนวน 133 คน
ที่พื้นที่พักพิงบ้านถ้ำหิน มีเด็กเข้าร่วมจำนวน 123 คน เป็นหญิงจำนวน 60 คน ชาย จำนวน 63 คน
บ้านนุโพมี 232 คน เป็นหญิง 133 คน ชาย 99 คน