โคเออร์แม่สะเรียงจัดการอบรมหลักสูตรเร่งรัดด้านการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ

   เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนผู้หนีภัยซึ่งอยู่ในพื้นที่ป่าเขาซึ่งมีความเสี่ยงต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติ ได้แก่ น้ำท่วมฉับพลัน ดินถล่ม ไฟป่า พายุ เป็นต้น ให้สามารถเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในชุมชนของตนเอง โคเออร์จึงได้จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติโดยจัดให้มีวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาให้ความรู้เป็นประจำ โดยช่วงที่ผ่านมา มีผู้หนีภัยที่ได้รับการอบรมหลักสูตรความรู้สำหรับวิทยากรป้องกันภัยพิบัติแล้วจำนวนหนึ่ง โคเออร์จึงได้จัดหลักสูตรให้วิทยากรที่ผ่านการอบรม มาเป็นผู้ถ่ายทอดบทเรียนที่ได้เรียนรู้มาเพื่อให้ผู้หนีภัยในชุมชนได้เรียนรู้และเกิดการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติขึ้นในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ลามาหลวง โดยมีผู้หนีภัยเข้ารับการอบรมครั้งนี้เป็นจำนวน 103 คน เป็นหญิง 65 คน ชาย 38 คน

   เนื้อหาเป็นการบรรยายภาคทฤษฏี เกี่ยวกับภัยพิบัติต่าง ๆ ที่ สามารถเกิดขึ้นได้ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ เช่น การเกิดเหตุไฟไหม้ การเกิดฝนตกหนักดินโคลนถล่ม การเกิดน้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก การเกิดลมพายุที่สร้างความเสียหายได้ สำหรับการเตรียมความพร้อม ได้แก่ การทำแผนที่แสดงพื้นที่ที่ปลอดภัยเตรียมไว้สำหรับการอพยพเมื่อเกิดภัยพิบัติ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็น เช่น ถุงยังชีพ อุปกรณ์ดับเพลิง และการนัดหมายวิธีการส่งสัญญาณแจ้งเมื่อเกิดภัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ลอดจนาการสร้างความตระหนักให้ผู้ลี้ภัยทุกคนช่วยกันเป็นหูเป็นตาในการป้องกันภัยต่าง ๆ ไม่ให้เกิดในชุมชน

   ผู้เข้ารับการอบรมให้ความสนใจเรื่องการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติเป็นอย่างดี อีกทั้งวิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ตามที่ได้เรียนมาโดยได้ปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสมกับสภาพของชุมชนผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ บ้านแม่ลามาหลวง