โคเออร์จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในวันสิ่งแวดล้อมโลก

   มูลนิธิโคเออร์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีความห่วงใยต่อความเสื่อมโทรมและลดลงของพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทย จึงได้จัดทำโครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมาตั้งแต่แรก และยังคงดำเนินอยู่จนถึงปัจจุบัน

   ในปีนี้ โคเออร์แม่สะเรียง ได้ทำโครงการปลูกป่าทดแทนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีแห่งการขึ้นครองราชย์ ในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2562 และยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับเด็กและเยาวชนผู้ลี้ภัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ลามาหลวงและบ้านแม่ละอูน จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อพวกเขาจะได้เรียนรู้ประโยชน์ของการปลูกป่าและการอาศัยอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างกลมกลืน

   กิจกรรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 พร้อมกันในพื้นที่บ้านแม่ลามาหลวง มีผู้ลี้ภัยเข้าร่วมจำนวน 107 คน เป็นหญิง 61 คน และชาย 46 คน และในพื้นที่บ้านแม่ละอูน มีผู้เข้าร่วมจำนวน 106 คน เป็นหญิง 40 คน และชาย 66 คน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พักพิงชั่วคราว ฯ ร่วมกันให้โอวาทแก่เยาวชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ที่นับวันจะลดน้อยลงไปเรื่อย ๆ ซึ่งสวนทางกับจำนวนประชากรของโลกและความต้องการในการใช้ป่าไม้ หากทุกคนไม่ช่วยกันอนุรักษ์ป่าหรือปลูกป่าทดแทนจะเป็นเรื่องอันตรายสำหรับลูกหลานของเด็ก ๆ ทุกคนในอนาคต และมีความเสี่ยงว่าทุกพื้นที่จะกลายเป็นพื้นที่แห้งแล้งเหมือนทะเลทราย ไม่มีฝนตกและเพาะปลูกพืชไม่ได้ จะเกิดความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติไปอย่างถาวร การปลูกป่าทดแทนจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการอนุรักษ์และรักษาธรรมชาติไม่ให้เสื่อมโทรมเพื่อประโยชน์ของมนุษย์ทุกคน หลังจากนั้น เยาวชนและผู้แทนหน่วยงานจึงได้เดินทางไปยังพื้นที่เสียงต่อการเป็นป่าเสื่อมโทรมและร่วมกันนำต้นกล้าที่เพาะไว้ปลูกลงดินเพื่อให้เกิดเป็นต้นไม้ใหญ่ในอนาคตต่อไป