โคเออร์จัดตั้งธนาคารสัตว์ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ

   ธนาคารสุกร ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านถ้ำหิน จ.ราชบุรี ได้เริ่มดำเนินการ เมื่อเดือนมิถุนายน 2562 จากการรวมตัวกันของผู้ลี้ภัยที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนี้ โดยที่โคเออร์สนับสนุนทุนเริ่มต้นด้วยการจัดซื้ออาหารและแม่พันธุ์สุกรจำนวน 3 ตัว และเมื่อแม่สุกรแต่ละตัวคลอดลูกราว 8 ตัวแล้วจะมีการแบ่งลูกสุกรตัวเมีย 2 ตัว และ ตัวผู้ 1 ตัวให้เกษตรกรที่มีความสนใจนำไปเลี้ยงให้เติบโตเป็นแม่พันธุ์ เมื่อคลอดลูกสุกรรุ่นต่อไปก็จะต้องแบ่งลูกสุกรจำนวนหนึ่งคืนให้กับธนาคารเพื่อจัดสรรให้กับเกษตรกรรายอื่นตามกำหนดเวลาต่อไป

   แม้ว่าแม่สุกรในธนาคารสุกรจะยังไม่สามารถให้ผลผลิตได้ตามเป้าหมาย แต่สมาชิกโครงการธนาคารสุกรได้เรียนรู้การบริหารจัดการธนาคารสัตว์ ทักษะการแก้ปัญหา และ การทำงานเป็นทีม

   ทั้งนี้ โคเออร์วางแผนที่จะจัดตั้งธนาคารสัตว์ ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ทั้ง 9 แห่ง เพื่อให้ผู้ลี้ภัยมีรายได้และอาหารเพิ่มขึ้น และยังเป็นการเปิดโอกาสให้พวกเขาได้เรียนรู้วิธีบริหารโครงการในรูปแบบธนาคารอีกด้วย

   โคเออร์กาญจนบุรีอบรมหลักการจัดตั้งสหกรณ์ เมื่อวันที่ 11-12 มิถุนายน 2562 ณ พื้นที่พักพิงบ้านต้นยาง โดยมีผู้เข้าอบรมจากบุคลากรในชุมชน กลุ่มโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร และ กลุ่มเลี้ยงสัตว์ ภายหลังการอบรม ได้มีการจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์ โดยมีคณะกรรมการ 5 คน และผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 10 คน

โครงการอบรมเกษตรอินทรีย์เบี้องต้นของโคเออร์ที่พื้นที่พักพิงฯ บ้านถ้ำหิน วันที่ 4-5 มิถุนายน 2562
ด้วยความร่วมมือสนับสนุนของสหภาพยุโรปและคารีตัสสเปน

   การประชุมประจำเดือน ของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2019 ที่ศูนย์สาธิตการเกษตรโคเออร์ พื้นที่พักพิงฯ บ้านถ้ำหิน มีผู้ร่วมประชุม จำนวน 29 คน เป็นหญิง จำนวน 19 คน และชาย จำนวน 10 คน