โคเออร์จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร วิทยากรด้านเกษตรกรรมสำหรับผู้หนีภัยฯ จากพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ทั้ง 9 แห่ง

   เมื่อเดือนมิถุนายน 2562 โคเออร์ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิเชิงปฏิบัติการหลักสูตร วิทยากรด้านเกษตรกรรม สำหรับผู้หนีภัยฯ จำนวน 67 คน จากพื้นที่พักพิงชั่วคราวทั้ง 9 แห่ง โดยผู้หนีภัยฯ จากพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ใน จังหวัดตาก และ แม่ฮ่องสอน เข้าอบรมที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ตาก และ ผู้หนีภัยฯ จากพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ใน จังหวัดราชบุรี และ กาญจนบุรี เข้ารับการอบรมที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ราชบุรี

   การอบรมในครั้งนี้ใช้เวลาทั้งสิ้น 12 วัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้ผู้หนีภัยฯ ได้มีความรู้และประสบการณ์ ด้านการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากสถาบันการศึกษาไทยที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ อันจะนำไปสู่ทักษะที่สามารถช่วยเหลือและพึ่งพาตนเอง รวมทั้งยังสามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ และถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้เมื่อเดินทางกลับสู่ประเทศของตนเองอีกทางหนึ่งด้วย

การขยายพันธุ์พืช

ผักปลอดภัยไร้สารเคมี

การผสมพันธุ์ปลา

การผลิตสารชีวภาพ เช่น ปุ๋ยและยาไล่แมลง