โครงการเสริมสร้างศักยภาพ และสนับสนุนทุนประกอบอาชีพให้คนพิการ ใน จังหวัดสระแก้ว ราชบุรี สกลนคร และบุรีรัมย์

   โคเออร์ อรัญประเทศ ร่วมกับ ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลราชบุรี นครราชสีมา วัดท่าแร่ สกลนคร สนับสนุนให้คนพิการ 40 คน ในจังหวัดสระแก้ว ราชบุรี บุรีรัมย์ และสกลนคร ได้รับการอบรมเรื่องการเลี้ยงหมู ไก่ไข่ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ของคนพิการ ความปลอดภัยในการทำงาน บัญชีครัวเรือน และสนับสนุนทุนประกอบอาชีพ เลี้ยงหมู และไก่ไข่ โดยมีระยะดำเนินงานในห้วงเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน 2562

   ทั้งนี้ตั้งแต่เดือนเมษายน เป็นต้นมา โคเออร์อรัญประเทศ ได้จัดกิจกรรมอบรมและดูงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้คนพิการใน จังหวัดสระแก้ว ได้เรียนรู้ด้านการทำบัญชีครัวเรือน ความปลอดภัยในการทำงาน และสิทธิประโยชน์ของคนพิการที่ควรได้รับจากภาครัฐ รวมทั้งได้จัดให้มีการอบรมและศึกษาดูงานด้านการเลี้ยงไก่ไข่ และสนับสนุนทุนเริ่มต้นในการเลี้ยงไก่ไข่ ให้กับคนพิการจำนวน 5 คน ใน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เพื่อให้มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว ทั้งนี้ โดยได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนดำเนินงานจากมูลนิธิหอการค้าไทย

   สำหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย ในจังหวัดสระแก้วนี้เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา โดยมีคนพิการใน จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมโครงการแล้วมากกว่า 50 คน

------------------------------------------------------------------------------

โคเออร์แม่สอดจัดการอบรมวิชาชีพสร้างรายได้ช่วงปิดภาคเรียนให้กับเยาวชนผู้ลี้ภัยบ้านนุโพ

   ในช่วงปิดภาคการศึกษาโคเออร์ส่งเสริมให้เยาวชนผู้ลี้ภัยบ้านนุโพ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ใช้เวลาว่างมาเรียนรู้การฝีกทักษะวิชาชีพระยะสั้นด้วยการทำเสื้อมัดย้อม การทำขนมดอกจอก และทำน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพเนื่องจากเสื้อมัดย้อมเป็นที่นิยมสวมใส่ลำลองในทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเทศกาลสงกรานต์ ส่วนการทำขนมดอกจอก และน้ำสมุนไพร จะเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่รักสุขภาพ ไม่นิยมขนมอบกรอบที่ผ่านกระบวนการทางเคมีที่ไม่น่าจะมีความปลอดภัยต่อสุขภาพ

   โคเออร์ประสงค์ให้เยาวชนสามารถนำทักษะที่ได้จากกิจกรรมครั้งนี้ไปต่อยอดทำกิจกรรมเพิ่มพูนรายได้ให้กับครอบครัว ด้วยการนำวัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่นมาผลิตอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของตัวเองและครอบครัว ทั้งยังอาจจำหน่ายหารายได้อีกด้วย เด็กและเยาวชนที่ได้รับการอบรมจึงเกิดความมั่นใจในศักยภาพของตนที่จะประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้ทั้งในปัจจุบันและยังสามารถใช้ประโยชน์ในอนาคตเมื่อกลับมาตุภูมิอีกด้วย

   กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นในวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2562 มีเด็กและเยาวชนในพื้นที่พักพิงฯบ้านนุโพ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน เป็นหญิง 83 คน และชาย 17 คน จากการสอบถามพบว่า เด็กและเยาวชนมีเจตคติที่ดีต่อการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ใส่ใจต่อการพัฒนาศักยภาพในตนเอง เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ และแสดงออกอย่างภาคภูมิใจ

เยาวชนกำลังเรียนรู้การทำเสื้อลายมัดย้อม

เยาวชนกำลังฝึกการทำขนมดอกจอก

------------------------------------------------------------------------------

โคเออร์แม่ฮ่องสอนอบรมการทำน้ำยาล้างจานให้กับผู้สูงอายุ

   ผู้สูงอายุจำนวน104 คน เป็นหญิง 69 คน ชาย 35 คน ในพื้นที่พักพิงฯ บ้านใหม่ในสอย อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ได้รับการอบรมเรื่องการทำน้ำยาล้างจาน ในโอกาสที่ผู้สูงอายุมาร่วมพบปะทำกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลข่าวสารความเป็นอยู่ในอดีตที่ชุมชนบ้านเกิดและสถานการณ์ปัจจุบันในพื้นที่พักพิงฯ ที่สำนักงานบริการสังคมของโคเออร์ ในวันที่ 9 วันที่ 16 และ วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ร่วมกับกลุ่มเยาวชนที่มาพบปะและทำน้ำเต้าหู้ให้ดื่มเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ หลังจากเสร็จกิจกรรมพบปะแลกเปลี่ยนข่าวสาร ดื่มน้ำเต้าหู้และการทำน้ำยาล้างจานแล้ว ผู้สูงอายุที่มาร่วมกิจกรรมจะได้รับน้ำยาล้างจานจากฝีมือของตนเอง 1 ขวดเพื่อกลับไปใช้ที่บ้านอีกด้วย