โคเออร์สนับสนุนกิจกรรมสร้างอาชีพของกลุ่มอาสาสมัครคาทอลิกสงเคราะห์

   โคเออร์ก่อตั้งโครงการอาสาสมัครคาทอลิกสงเคราะห์หรืออาสาโคเออร์ตั้งแต่ปี 2543 เพื่อช่วยเหลือคนในชุมชน เช่น การเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ และการให้คำแนะนำในการประกอบอาชีพแก่เด็กในโครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนในชุมชน เป็นต้น ปัจจุบันมีกลุ่มอาสาสมัครฯ จำนวน 62 กลุ่ม ในอัครสังฆณฑลท่าแร่-หนองแสง 17 กลุ่ม สังฆมณฑลเชียงใหม่ 17 กลุ่ม (จ.แม่ฮ่องสอน 15 กลุ่ม และเชียงใหม่ 2 กลุ่ม) อุดรธานี 17 กลุ่ม (จ.เลย 5 และบึงกาฬ 12 กลุ่ม) อุบลราชธานี 6 กลุ่ม และนครสวรรค์ 5 กลุ่ม ซึ่งโคเออร์ได้ร่วมกับกลุ่มอาสาสมัครใน 5 สังฆมณฑลเหล่านี้ คัดเลือกเด็กและเยาวชน ที่มีความสนใจที่จะมีรายได้พิเศษ จัดตั้งกลุ่มเพื่อดำเนินกิจกรรมอาชีพต่าง ๆ อาทิ กลุ่มเลี้ยงปลาดุก เลี้ยงไก่ เลี้ยงกบ ปลูกผัก ขายลูกชิ้น เป็นต้น รวมเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 270 คน

คุณพ่อบัวทอง บุญทอด จิตตาธิการ เยี่ยมโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มอาสาสมัคร ในสังฆมณฑลอุดรธานี

  

  

เจ้าหน้าที่โคเออร์แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการผลิตเทียนไขเพื่อจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับกลุ่มอาสาสมัครฯ
ที่วัดนักบุญยอห์นอัครสาวก บ้านพะโท จ.แม่ฮ่องสอน

เยี่ยมกลุ่มผลิตเทียนไขในเดือนกุมภาพันธ์