โคเออร์กาญจนบุรีดำเนินโครงการอภิบาลผู้ลี้ภัยสูงอายุและเยาวชนในพื้นที่พักพิงฯ

   โครงการอภิบาลเป็นการดูแลผู้ลี้ภัยด้านสังคมและจิตใจ ด้วยการสนับสนุนการประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณในโบสถ์ การสอนคำสอนให้เด็กในโรงเรียนวันอาทิตย์ กิจกรรมสงเคราะห์ผู้สูงวัยในยามเจ็บป่วย ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุและเยาวชน เช่น ให้ผู้สูงอายุอบรมถ่ายทอดวัฒนธรรมประเพณีให้กับเยาวชน สนับสนุนกลุ่มเยาวชนเพื่อสันติภาพ ในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุด้อยโอกาสหรือเจ็บป่วยเพื่อให้กำลังใจ เพื่อช่วยทำความสะอาดหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยที่ทรุดโทรม

   ในเดือนพฤษภาคม 2562 กิจกรรมโรงเรียนวันอาทิตย์ได้เปิดที่โบสถ์บ้านถ้ำหินและบ้านต้นยาง โดยมีครูคำสอน และอาสาสมัครมาสอนคำสอน และหนังสือให้กับเด็ก ๆ ทุกวันอาทิตย์ และหลังพิธีกรรมในโบสถ์ กลุ่มเด็กและเยาวชน จะพากันไปเยี่ยมผู้ป่วย และผู้สูงอายุ ที่บ้านเพื่อร้องเพลง สวดภาวนา และพูดคุยให้กำลังใจกับผู้ป่วย กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุที่สุขภาพดีที่จัดขึ้นที่สำนักงานบริการสังคมของโคเออร์ยังประกอบด้วย การร้องเพลงประสานเสียง การสอนการเต้นรำดั้งเดิมให้กับเยาวชน การส่งเสริมให้มีกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน การทำน้ำเต้าหู้ พูดคุย จัดกิจกรรมการออกกำลังกาย กายบริหารร่วมกัน สันทนาการเพื่อสร้างความสามัคคี

   โดยกิจกรรมที่บ้านต้นยางมีผู้มาเข้าร่วมจำนวน 149 คน เป็นหญิง 86 คน เป็นชาย 63 คน ส่วนที่บ้านถ้ำหิน มีผู้มาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 130 คน เป็นหญิง 79 คน และชาย 51 คน

บ้านถ้ำหินและบ้านต้นยาง มีกิจกรรมโรงเรียนวันอาทิตย์ดำเนินการสอนและจัดกิจกรรม
โดยครูคำสอน สภาอภิบาล และผู้นำเยาวชน

กลุ่มสันติภาพ ทำการเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ป่วยและผู้สูงวัย พร้อมทั้งมอบนมสดชนิดกล่องให้ดื่มเพื่อสุขภาพ
นอกจากนี้ยังร่วมกันทำความสะอาด ปัดกวาดเช็ดถูที่นอน ครัว ห้องน้ำ หรือซ่อมแซมบ้านอีกด้วย

ซ่อมแซมบ้านที่ชำรุดทรุดโทรมให้ผู้สูงวัยที่ยากไร้

กิจกรรม ทำน้ำเต้าหู้ดื่มเพื่อสุขภาพ และการออกกายบริหารสำหรับผู้สูงอายุ