โคเออร์ส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนจิตอาอาสาในโครงการปลูกต้นไม้เพื่อพ่อและซ่อมถนนรับมือก่อนฤดูฝน

โคเออร์แม่สอดจัดโครงการปลูกต้นไม้เพื่อพ่อ ในพื้นที่พักพิง ฯ อุ้มเปี้ยม

   มูลนิธิโคเออร์สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนผู้ลี้ภัยในพื้นที่พักพิงฯบ้านอุ้มเปี้ยมใช้เวลาว่างในช่วงเวลาปิดภาคเรียนไปทำกิจกรรมการรณรงค์ปกป้องและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ ด้วยการส่งเสริมให้เยาวชนในพื้นที่พักพิงฯได้จัดทำโครงการปลูกต้นไม้เพื่อพ่อ เพื่อให้เยาวชนมีส่วนร่วมในเรื่องของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชน

   กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อพ่อจัดขึ้นในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 58 คน เป็นหญิง 37 คน และชาย 21 คน โดยกลุ่มเยาวชนได้ช่วยกันทำการเพาะต้นไม้ในภาชนะขนาดเล็ก เมื่อต้นไม้งอกงามและแข็งแรงแล้ว จึงนำส่วนหนึ่งไปปลูกลงในหลุมดินที่ขุดเตรียมไว้ก่อนหน้านี้ในขนาดพอเหมาะให้รากเติบโตได้ กลบดินอย่างเดิมและรดน้ำ

   เยาวชนที่มาร่วมกิจกรรมนี้ยังเป็นผู้ได้รับการปลูกฝังและส่งเสริมให้มีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวม รักต้นไม้ที่ตนปลูกมากับมือ เห็นคุณค่าและประโยชน์มากมายของต้นไม้และอยากปกป้องต้นไม้ ทำให้ชุมชนมีพันธุ์ไม้สำรองไว้แจกจ่ายให้กับครัวเรือนที่ต้องการปลูกพืชเป็นอาหารหรือพันธุ์ไม้ประดับก็ตาม กลุ่มเยาวชนยังเกิดความรักสามัคคีอันเป็นผลจากการทำงานร่วมกันอีกด้วย

โคเออร์แม่สะเรียงสนับสนุนโครงการเยาวชนจิตอาสาซ่อมถนนที่พื้นที่พักพิงฯ บ้านแม่ละอูน

   เนื่องจากพื้นที่พักพิงฯบ้านแม่ละอูน ตั้งอยู่ในพื้นที่แนวภูเขาสลับซับซ้อน ในฤดูฝนพื้นที่มีความเสี่ยงต่อน้ำหลากและดินโคลนถล่ม อีกทั้งฤดูฝนของปีที่ผ่านมาได้เกิดฝนตกและน้ำหลากเซาะถนนเสียหาย และหลากท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านด้วย โคเออร์และคณะกรรมการของศูนย์ฯแม่ละอูนจึงได้ร่วมมือกันในการซ่อมแซมถนนเตรียมรับมือกับฤดูฝนที่กำลังจะมาถึงในปีนี้ โดยมีผู้ลี้ภัยและเยาวชนจิตอาสาร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยสำนึกรักชุมชนที่ตนอาศัยอยู่

   ก่อนการทำกิจกรรมครั้งนี้ได้มีการประชุมวางแผนในการดำเนินงาน และวางมาตรการป้องกันอุบัติเหตุในระหว่างการดำเนินงานอย่างรอบคอบ มีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน โดยเจ้าหน้าที่และชาวบ้านในชุมชนช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้กับเยาวชนอาสา เพื่อให้ทุกคนปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและปลอดภัย ในส่วนของถนนที่ผ่านลำธารที่น้ำเซาะตลิ่งจนพังเสียหาย เยาวชนอาสาได้มีส่วนร่วมในการบรรจุหินและทรายใส่กระสอบไปวางไว้เพื่อลดการเซาะของตลิ่งและเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการสัญจรของรถด้วย

   กิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 มีเยาวชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 75 คน เป็นหญิง 46 คน ชาย 29 คน เยาวชนกลุ่มนี้แสดงความรู้สึกว่า มีความดีใจที่มีส่วนร่วมทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์ครั้งนี้ นอกจากได้ฝึกความอดทนและความเสียสละแรงกายแล้ว ยังรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองที่แม้ยังเป็นเยาวชนก็มีโอกาสทำงานเป็นจิตอาสาตัวอย่างที่มีส่วนในความสำเร็จของกิจการเพื่อสาธารณประโยชน์เช่นเดียวกับผู้ใหญ่