โคเออร์แม่สอดจัดการอบรมให้ความรู้เรื่องภัยของการค้ามนุษย์และทักษะในการป้องกันตัวเองให้กับผู้ลี้ภัยเด็ก

   โคเออร์ร่วมกับหน่วยงานที่ทำงานเกี่ยวกับเด็กในพื้นที่แม่หละ ได้จัดการอบรมความรู้เรื่องภัยของการค้ามนุษย์และทักษะในการป้องกันตัวเอง เมื่อวันที่ 29-30 เมษายน 2562 ให้กับผู้ลี้ภัยเด็กในพื้นที่พักพิง ฯ แม่หละ ที่เข้ารับการอบรมจำนวน 46 คน และจัดขึ้นอีกครั้งในวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562 ที่บ้านนุโพ มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 51 คน ซึ่งส่วนหนึ่งของผู้เข้ารับการอบรมเป็นเยาวชนกลุ่มเสี่ยงเนื่องจากไม่ได้เรียนหนังสือ และมีปัญหาด้านพฤติกรรมและครอบครัว

   เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ภัยของการค้ามนุษย์ที่มาในรูปแบบต่างๆ และรับฟังตัวอย่างสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงภัย และวิธีการปกป้องคุ้มครองป้องกันตัวเองจากสิ่งอันตราย เข้าใจคุณค่าของตนเองและผู้อื่น เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง รักตนเองและผู้อื่นยิ่งขึ้น เรียนรู้วิธีการคิดไตร่ตรองก่อนจะกระทำสิ่งต่างๆ หลีกเลี่ยง และปฏิเสธ พื่อไม่ให้ตัวเองเข้าสู่เหตุการณ์ที่เสี่ยงอันตราย หรือก่อให้เกิดอันตรายกับตนเองในชีวิตประจำวัน เข้าใจสถานการณ์เสี่ยงที่มีคนมากและสถานที่ปลอดคนฝึกสติพิจารณาเหตุการณ์เฉพาะหน้า รู้จักตั้งคำถามเพื่อความปลอดภัยส่วนตัว รู้จักวิธีการพูดสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือ อีกทั้งสามารถนำความรู้ไปบอกเล่าหรือให้คำแนะนำให้เพื่อนๆ ได้เกิดความรับรู้และตระหนักด้วยเช่นกัน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวัน และป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์

การอบรมให้ความรู้เรื่องภัยของการค้ามนุษย์และทักษะในการป้องกันตัวเองที่บ้านแม่หละ
อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตากเมื่อวันที่ 29-30 เมษายน 2562

อบรมให้ความรู้เรื่องภัยของการค้ามนุษย์และทักษะในการป้องกันตัวเองที่บ้านนุโพ
อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562