โคเออร์จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุให้กับผู้ลี้ภัย

   ในเดือนเมษายน 2562 โคเออร์แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง แม่สอด และกาญจนบุรีจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุขึ้นในพื้นที่พักพิง ฯ ทั้ง 9 แห่ง เพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนผู้ลี้ภัยฯ ได้ตระหนักเห็นความสำคัญและให้การดูแลผู้สูงอายุในแต่ละครอบครัว สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุที่ได้ทำคุณความดีและทำประโยชน์ให้แก่สังคม การรดน้ำผู้สูงอายุเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ซึ่งผู้สูงอายุย่อมให้พรต่อผู้เยาว์กว่าเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ทั้งยังเป็นเวทีให้ผู้สูงอายุแสดงความสามารถทางศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตที่มีประโยชน์แก่ชุมชน ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา ในโอกาสนี้ผู้สูงอายุทุกคนที่มาร่วมงานจะได้รับมอบของที่ระลึก กิจกรรมนี้ยังส่งผลให้ ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและจิตใจที่ดีเพื่อรอเวลากลับสู่มาตุภูมิอย่างมีความสุข

   โคเออร์แม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุที่บ้านแม่สุรินในวันที่ 26 เมษายน 2562 มีผู้เข้าร่วม 148 คน เป็นหญิง 82 คน ชาย 66 คน

ผู้นำพื้นที่พักพิง ฯ และตัวแทนคณะกรรมด้านสันติภาพสวดภาวนา เปิดงาน

รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และ ผูกข้อมือ ... ด้ายสายสิญจน์ มีค่าทางจิตใจ และมอบของให้กับผู้สูงอายุ

   โคเออร์แม่สะเรียงได้จัดงานวันผู้สูงอายุเมื่อวันที่ 23 เมษายนที่บ้านแม่ลามาหลวง มีผู้ร่วมงานจำนวน 101 คน เป็นหญิงจำนวน 76 คน ชายจำนวน 25 คน และวันที่ 24 เมษายน ที่บ้านแม่ละอูน มีผู้ร่วมงานจำนวน 87 คน เป็นหญิงจำนวน 57 คน ชายจำนวน 30 คน

   โคเออร์แม่สอดได้จัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรม รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ขึ้นที่พื้นที่พักพิง ฯ บ้านแม่หละ เมื่อวันที่ 10 เมษายน บ้านอุ้มเปี้ยมเมื่อวันที่ 11 เมษายน และที่บ้านนุโพ เมื่อวันที่ 18 เมษายน

โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุที่บ้านแม่หละ มี ผู้ร่วมงานจำนวนทั้งหมด 200

กิจกรรมวันผู้สูงอายุ ดำเนินการที่พื้นที่พักพิง ฯ บ้านอุ้มเปี้ยมในวันที่ 11 เมษายน
ที่ลานเวทีเอนกประสงค์ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 100 คน

งานวันผู้สูงอายุที่บ้านนุโพ มีผู้ร่วมงานจำนวน 300 คน

   กิจกรรมวันผู้สูงอายุที่บ้านต้นยาง อ. สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี และ บ้านถ้ำหิน อ. สวนผึ้ง จ. ราชบุรี จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 มีผู้สูงอายุเข้าร่วมพิธีรดน้ำ จำนวนพื้นที่ละ 15 คน รวม 30 คน วัตถุประสงค์ให้เยาวชนผู้ลี้ภัยรำลึกถึงพระคุณของพ่อแม่ที่เป็นแบบอย่างของการต่อสู้ชีวิต เลี้ยงดูลูกๆและเป็นคนดีมีศักดิ์ศรีของสังคม

วันผู้สูงอายุที่บ้านต้นยาง

วันผู้สูงอายุที่บ้านถ้ำหิน