โคเออร์ร่วมกับชมรมวีเสดเชิญชวนลดการใช้ถุงพลาสติกในวันคุ้มครองโลก 22 เมษายน 2562

   มูลนิธิโคเออร์และชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือวีเสด ได้จัดกิจกรรมด้านจิตอาสาและกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมขึ้น โดยที่วันที่ 22 เมษายน 2562 นี้ เป็นวันคุ้มครองโลก โคเออร์จึงร่วมกับวีเสดในการรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนลดการใช้ถุงพลาสติกลง โดยใช้เฟซบุ๊คเป็นสื่อรณรงค์สร้างสรรค์

ข้อความบนเฟซบุ๊ค
   ร่วมกันดูแลโลกใบนี้ ก่อนที่ไม่มีโลกใบนี้ให้อยู่ @ มูลนิธิโคเออร์ ร่วมกับ ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม Volunteers for Social and Environmental Development ( VSED) เชิญลดการใช้ถุงพลาสติกครับ..ไม่ใช้ = ลดขยะพลาสติก ( เริ่มรักษาโลกใบนี้ เริ่มที่ตัวเรา 22 เมษายน วันคุ้มครองโลก )

   เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 พระคุณเจ้าพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย และภราดาหลุยส์ วิริยะ ฉันทวโรดม มอบรางวัลครูผู้มีจิตอาสา ( ครูแกนนำและเยาวชนผู้มีจิตอาสา ) อุทิศตนเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสาโรงเรียนในเครือคาทอลิก ต่อเนื่อง ๕ ปี ของชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม Volunteers for Social and Environmental Development (VSED) ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งพิธีมอบรางวัลโล่และเกียรติบัตร จัดขึ้น ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพ ฯ