โคเออร์กาญจนบุรีจัดพิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในวันอีสเตอร์ให้กับผู้ลี้ภัย

   วันอีสเตอร์หรือวันสมโภชปัสกาพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ เป็นหนึ่งในเทศกาลที่สำคัญมากที่สุดในศาสนาคริสต์ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการคืนพระชนม์ของพระเยซูหลังจากที่ทรงถูกตรึงกางเขนและสิ้นพระชนม์ไปแล้วสามวัน โดยกำหนดให้ทุกปีต้องจัดขึ้นในวันอาทิตย์ เพราะเป็นวันที่ทรงกลับคืนพระชนม์ตามพระคัมภีร์ (จากวิกิพีเดีย)

   โคเออร์จัดให้มีพิธีบูชาขอบพระคุณที่โบสถ์คาทอลิกในพื้นที่พักพิงฯบ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2562 โดยมีคุณพ่อจัสตินเป็นผู้ประกอบพิธี มีคริสตชนเข้าร่วมพิธีจำนวน 149 คน เป็นชาย จำนวน 80 คน และหญิงจำนวน 69 คน หลังพิธี พระสงฆ์ได้เดินทางไปเยี่ยมสัตบุรุษและผู้สูงอายุที่นอนป่วยอยู่ที่บ้าน

   ต่อมา เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 คุณพ่อจัสติน และเจ้าหน้าที่โคเออร์ได้เข้าไปประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในวันฉลองวันอีสเตอร์ ให้กับกลุ่มคริสตชน จำนวน 45 คน ซึ่งเป็นหญิงจำนวน 25 คน และชายจำนวน 20 คน หลังพิธี ได้เดินทางไปเยี่ยมสัตบุรุษและผู้สูงอายุที่นอนป่วยอยู่ที่บ้านเช่นกัน

   นอกจากนี้ โคเออร์ยังสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนวันอาทิตย์ ดำเนินการโดยครูคำสอน ซึ่งหลังการเรียนพระคัมภีร์แล้ว เด็ก ๆ และเยาวชนจะพากันเดินเท้าไปเยี่ยมผู้ป่วยและผู้สูงอายุตามบ้านและโรงพยาบาล มีกิจกรรมร้องเพลง สวดภาวนา และพูดคุยเพื่อให้ผู้ป่วยมีความสุข