โคเออร์สนับสนุนกิจกรรมเยาวชนเพื่อผู้ลี้ภัยสูงอายุในพื้นที่พักพิงฯ

   โคเออร์แม่สะเรียง แม่สอด และ แม่ฮ่องสอน สนับสนุนให้กลุ่มเยาวชนผู้ลี้ภัยในพื้นที่พักพิงฯ ทุกแห่ง ดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนตลอดมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุด้อยโอกาสในภาวะยากลำบากเช่น เจ็บป่วย เป็นต้น

   ในเดือนเมษายน 2562 โคเออร์แม่สะเรียงได้เยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาสและ พบว่า ผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุหลายคน มีปัญหาสุขภาพ ขาดแคลนเครื่องใช้ในบ้าน อาหารการกิน และ สภาพบ้านเรือนทรุดโทรม เช่น หลังคารั่ว ต้องการซ่อมแซม บ้านไม่มีห้องน้ำ เป็นต้น จึงได้สนับสนุนให้กลุ่มเยาวชนดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสจำนวน 16 ราย อาทิของใช้ในบ้านตามความขาดแคลน เช่น ถังน้ำ เตา วัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซิเนต์และตะปู เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัย อาหารเสริมสำหรับผู้สูงอายุที่กำลังเจ็บป่วย

   นอกจากนี้ ในวันที่ 8 เมษายน โคเออร์แม่สะเรียงได้สนับสนุนกิจกรรมให้เยาวชนบ้านแม่ละอูนจำนวน 14 คน ประกอบด้วย หญิงจำนวน 6 คน ชายจำนวน 8 คน ไปร่วมสร้างห้องน้ำให้ผู้สูงอายุได้มีห้องน้ำใช้ในบ้าน

   วันที่ 20 เมษายน เยาวชนบ้านแม่ลามาหลวง จำนวน 24 คน ประกอบด้วย หญิง 14 คน และชาย 10 คน ได้รวมตัวกันไปสร้างห้องน้ำให้ผู้สูงอายุเช่นกัน

   สำหรับกิจกรรมที่สำนักงานบริการสังคมของโคเออร์ เมื่อวันที่ 23 และ 24 เมษายน ได้จัดกิจกรรมโดยให้กลุ่มผู้สูงอายุมาร่วมร้องเพลงและแสดงการละเล่นต่าง ๆ ส่วนวันที่ 25 ได้จัดกิจกรรมทำนมถั่วเหลืองให้ผู้สูงอายุที่มาร่วมกิจกรรมได้ดื่มเพื่อบำรุงสุขภาพเช่นเคย

โคเออร์แม่สะเรียงสนับสนุนวัสดุก่อสร้างให้กับกลุ่มเยาวชนผู้ลี้ภัยในการก่อสร้างห้องน้ำให้กับผู้สูงอายุ

เยี่ยมผู้ป่วยสูงอายุและมอบของใช้ที่จำเป็น

   โคเออร์แม่สอดจัดกิจกรรมเยาวชนเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่พื้นที่พักพิง ฯ บ้านนุโพ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 18 เมษายน เพื่อพูดคุยและรดน้ำตามประเพณีพร้อมทั้งขอพรจากผู้สูงอายุ โดยมีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีนี้เป็นจำนวน 30 คน เป็นหญิงจำนวน 17 คน ชายจำนวน 13 คน

   วันที่ 16, 18 และ 19 เมษายน โคเออร์แม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมอบรมการผลิตน้ำยาล้างจานใช้เอง ให้ผู้สูงอายุบ้านใหม่ในสอย อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จำนวนรวมทั้งสิ้น 85 คน เมื่อผลิตเสร็จแล้วจะได้รับน้ำยาล้างจาน กลับไปใช้ที่บ้านคนละ 1 ขวด

   โคเออร์แม่ฮ่องสอนสนับสนุนกิจกรรมเยาวชนเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยช่วยเหลือตัวเองได้น้อย เพื่อช่วยทำความสะอาดบ้าน ช่วยซ่อมแซมหรือมอบใบตองตึงมุงหลังคาให้กลุ่มเพื่อนบ้านช่วยกันซ่อมแซมหลังคาบ้านผู้สูงอายุที่ชำรุดเสียหายตามกาลเวลาให้ อีกทั้งใช้โอกาสนี้ ช่วยกันทำความสะอาดเช็ดถูจัดบ้านให้ผู้สูงอายุที่บ้านใหม่ในสอยในวันที่ 13 เมษายน โดยเยาวชน จำนวน 5 คน และที่บ้านแม่สุรินในวันที่14 และ 15 เมษายน โดยเยาวชน จำนวน 15 คน และ 11 คน ตามลำดับ

ก่อนและหลัง ทำความสะอาดบ้านผู้สูงอายุ