โคเออร์สนับสนุนกิจกรรมค่ายคำสอนภาคฤดูร้อนในพื้นที่พักพิงฯ

   ในเดือนเมษายน 2562 โคเออร์สนับสนุนการจัดกิจกรรมเข้าค่ายธรรมะภาคฤดูร้อนสำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในหลักคำสอนของคริสต์ศาสนา เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตเป็นคริสตชนที่ดี

โคเออร์แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมค่ายธรรมะขึ้นสองครั้งคือ
   เมื่อวันที่ 7-14เมษายน จัดกิจกรรมที่โบสถ์พระแม่มารีหมู่บ้านเปียงหลวง ต. แม่กิ๊ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 110 คน เป็นหญิงจำนวน 65 คน และชายจำนวน 45 คน

   วันที่ 9-25เมษายน จัดขึ้นที่โบสถ์พระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ ในพื้นที่พักพิงบ้านแม่สุริน อ.ขุนยวม มีเยาวชนผู้ลี้ภัยเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน เป็นหญิงจำนวน 19 คน และชายจำนวน 11 คน

   โคเออร์แม่สะเรียง มีการจัดค่ายคำสอนขึ้นที่โบสถ์เทเรซาในบ้านแม่ละอูน เมื่อวันที่ 1-10 เมษายน มีการสอนศาสนพิธีและดนตรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 18 คน เป็นหญิงจำนวน 10 คน และชายจำนวน 8 ตน สำหรับที่บ้านแม่ลามาหลวงมีการจัดค่ายคำสอนให้เรียนพระคัมภีร์ขึ้นที่โบสถ์เซนต์แมรีในวันที่ 1-20 เมษายน มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 20 คน เป็นหญิงจำนวน 15 คน และ ชายจำนวน 5 คน

   โคเออร์แม่สอด ได้จัดกิจกรรมค่ายคำสอนขึ้นที่พื้นที่พักพิง ฯ บ้านแม่หละ ในวันที่ 10 เมษายน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมจำนวน 150 คน เป็นหญิงจำนวน 64 คน ชายจำนวน 86 คน และที่บ้านอุ้มเปี้ยม จัดขึ้นในวันที่ 26 เมษายน มีเยาวชนเข้าร่วมจำนวน108 คน เป็นหญิงจำนวน 60 คน และ ชายจำนวน 48 คน

   โคเออร์กาญจนบุรี จัดกิจกรรมค่ายคำสอนขึ้นที่โบสถ์ในพื้นที่ฯบ้านต้นยาง อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรีในช่วงวันที่ 14-19 เมษายน มีเยาวชนเข้าร่วมจำนวน 31 คน เป็นหญิง18 คน ชาย 13 คน และที่โบสถ์แห่งบ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 15-19 เมษายน มีเยาวชนเข้าร่วมจำนวน 63 คน เป็นหญิง จำนวน 35 คน และชายจำนวน 28 คน

   กิจกรรมในค่ายคำสอนเป็นการเรียนพระคัมภีร์ พิธีกรรมสำคัญ เช่นพิธีบูชาขอบพระคุณ การร้องเพลง การแสดงละคร กิจกรรมสร้างความรักและสามัคคีเพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน การอยู่ร่วมกันด้วยความเชื่อและศรัทธา

ค่ายคำสอนที่พื้นที่พักพิง ฯ บ้านอุ้มเปี้ยม อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

ค่ายคำสอนเยาวชนที่โบสถ์บ้านแม่หละและโบสถ์เขตแม่ระมาด