โคเออร์แม่สอดดำเนินโครงการจัดการขยะด้วยกิจกรรมขยะแลกไข่ที่ บ้านแม่หละ

   ในปี 2562 โครงการจัดการขยะโดยอาศัยชุมชนเป็นฐานของโคเออร์ซึ่งดำเนินงานในพื้นที่พักพิงฯ บ้านแม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ได้เริ่มโครงการขยะแลกไข่ เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะของครัวเรือนผู้ลี้ภัย โดยเจ้าหน้าที่ของโคเออร์ ได้ออกไปประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในที่ประชุมต่างๆ การไปเยี่ยมบ้านและการบอกกล่าวต่อๆกันไปเพื่อให้ครัวเรือนรู้จักคัดแยกขยะ และนำขยะโลหะหรือพลาสติกที่สามารถแปรรูปได้ นำมาจำหน่ายให้ โคเออร์ แทนที่จะทิ้งลงในถังขยะหรือทิ้งไว้ตามถนนหนทาง ซึ่งวิธีนี้ทำให้ลดปริมาณขยะลงและทำให้บริเวณพื้นที่สาธารณะได้แก่ ถนน คูคลองสะอาดขึ้น เป็นการทำให้ขยะมีมูลค่า ขณะเดียวกัน ผู้ลี้ภัยจะได้รับไข่สดจำนวน 2 ฟอง ต่อขยะที่นำมา 1 กิโลกรัม(ที่ผ่านมาทางโครงการได้รับซื้อขยะเดือนละประมาณ 100 กิโลกรัม)

   นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมโครงการธนาคารขยะ เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้กับผู้ลี้ภัยที่มีความสนใจทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการคัดแยกขยะแล้วจำหน่ายให้กับโคเออร์ เป็นการลดขยะที่จะต้องถูกกำจัด อีกทั้งยังสอนให้ผู้ลี้ภัยรู้คุณค่าของสิ่งของใช้แล้วหรือขยะนั้นสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับตนเองและครอบครัวอีกด้วย

ภาพกิจกรรมนำขยะที่ยังขายได้ เช่น โลหะ กระดาษ ขวดและถุงพลาสติกมาแลกไข่ไปประกอบอาหารในเดือนมีนาคม-เมษายน

   เจ้าหน้าที่โคเออร์ยังมีการเยี่ยมบ้านของผู้ลี้ภัยในโครงการบ้านรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกเดือน เพื่อนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการคัดแยกขยะเบื้องต้นให้กับผู้ลี้ภัยโดยเริ่มต้นที่ครัวเรือน นั้นเป็นหนทางหนึ่งที่จะนำมาสู่การลดจำนวนขยะอย่างมีประสิทธิภาพ มีการมอบอุปกรณ์สำหรับรักษาความสะอาดบ้านเรือน บ้านที่มีสวนผัก จะได้รับเมล็ดพันธุ์ผักและบัวรดน้ำไว้ใช้งานอีกด้วย

   ในขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่โคเออร์ยังได้ให้การอบรมเรื่องการคัดแยกขยะเริ่มต้นที่บ้าน ในวันที่ 8 เมษายน มีผู้เข้าร่วมจำนวน 100 คน เป็นหญิงจำนวน 71 คน และ ชายจำนวน 29 คน เพื่อให้ชุมชนได้รับความรู้ในเรื่องความหมายขยะและการคัดแยกขยะ มีความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยมือของเขาเอง รวมกันรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการป้องกันสิ่งแวดล้อม เกิดความรู้รักความสะอาดด้วยการทิ้งขยะลงถังขยะ ทำให้ชุมชนน่าอยู่

ให้การอบรมพัมนาศักยภาพบุคลากรผู้ลี้ภัยในด้านการคัดแยกขยะเพื่อให้มีความรู้มากขึ้นและสามารถนำไปถ่ายทอดให้กับชุมชนได้
มีผู้เข้าร่วมจำนวน 26 คน เป็นหญิงจำนวน 23 คน และชายจำนวน 3 คน

การอบรมเรื่องความปลอดภัยในการจัดเก็บขยะ และคัดแยกขยะเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม จัดขึ้นใน วันที่ 18 เมษายน
มีผู้ลี้ภัยเข้ารับการอบรมจำนวน 287 คน เป็นหญิงจำนวน 198 คน และ ชายจำนวน 89 คน