อาสาสมัครโคเออร์สนับสนุนโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อทุนการศึกษา

   โคเออร์ได้ก่อตั้งกลุ่มอาสาสมัครโคเออร์มาตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2543 กิจกรรมของอาสาสมัคร เป็นการสงเคราะห์หรือพัฒนาชุมชนของตน หรือออกไปปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ให้กับชุมชนยากไร้

   โครงการทุนส่งเสริมอาชีพกลุ่มเยาวชนเพื่อการศึกษา เริ่มมาตั้งแต่ปี 2561 โดยกลุ่มอาสาสมัครพบกลุ่มเด็กๆและเยาวชนที่ตั้งใจเรียนแต่ขาดทุนทรัพย์ และพร้อมที่จะดำเนินโครงการเพื่อสร้างรายได้ตามความสมัครใจ เช่น โครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ไก่พื้นเมือง เลี้ยงกบ เลี้ยงปลาดุก เลี้ยงหมู ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น

   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเกิดทักษะในการช่วยผู้ปกครองประกอบอาชีพตั้งแต่ยังวัยเยาว์ สำหรับต่อยอดในอนาคต ได้ฝึกการวางแผนดูแลงาน ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตนเอง และที่สำคัญคือ เป็นกิจกรรมที่สร้างรายได้เพื่อนำไปใช้เป็นทุนการศึกษาของตัวเด็กเอง ซึ่งได้รับผลเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง คือเด็กๆ ได้ใช้เวลาว่างอย่างเกิดประโยชน์ ได้รับประทานผักและอาหารโปรตีน โดยไม่ต้องซื้อ เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน มีการแบ่งผลผลิตส่วนหนึ่งไปมอบให้กับผู้สูงอายุขาดแคลนในชุมชน เกิดการรู้จักแบ่งปัน สร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในชุมชน ส่วนที่เกินจึงนำไปขายเพื่อหารายได้ มาเป็นทุนการศึกษาของเด็ก ๆ อีกด้วย ปัจจุบันมีอาสาสมัครจำนวน 68 กลุ่ม มีเด็กร่วมโครงการจำนวน 279 คน

อาสาสมัครโคเออร์เยี่ยมครอบครัวกลุ่มเลี้ยงปลา

    

โครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ เป็นไก่โตพร้อมออกไข่ซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนให้เด็กๆมีสุขภาพดี

    

เยี่ยมโครงการเลี้ยงหมูดำ ซึ่งเลี้ยงง่าย โตเร็ว ขายได้ราคาดี

    

เยี่ยมโครงการเลี้ยงกบ ที่ผู้เลี้ยงได้ใช้เวลาว่างในการดูแล เปลี่ยนน้ำบ่อกบ เกิดความรู้ความเข้าใจในการดูแลกบ
เด็กๆ ได้นำกบส่วนหนึ่งไปมอบให้กับผู้สูงอายุขาดแคลนในชุมชน ทำให้ผู้สูงอายุมีความสุข และเด็กๆเกิดความภาคภูมิใจ