โคเออร์เตรียมขยายโครงการทุนการศึกษาเด็กยากจนในปี 2562

   โคเออร์ได้ร่วมกับมูลนิธิเพื่อเด็กยากจนลุ่มแม่น้ำโขงแห่งประเทศไทยสนับสนุนโครงการทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนยากจนมาตั้งแต่ พ.ศ. 2548 โดยเริ่มที่จังหวัดสระแก้ว ต่อมาขยายไปที่สุรินทร์และแม่ฮ่องสอน

  

   ในปัจจุบัน มีเด็กนักเรียนในโครงการ จำนวน 157 คน แยกเป็น จังหวัดสระแก้ว จำนวน 132 คน จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 9 คน และจังหวัด แม่ฮ่องสอนจำนวน 16 คน ซึ่งเด็กทุกคนจะได้รับเงินทุนสนับสนุนรายเดือนจำนวนหนึ่งเพื่อการศึกษาและใช้จ่ายส่วนตัวเพื่อแบ่งเบาภาระครอบครัวที่ยากจนและมีบุตรหลายคนให้สามารถไปโรงเรียนได้ไม่ต้องหยุดเรียนกลางคัน

  

   ในเดือนธันวาคม 2561 โคเออร์และมูลนิธิเพื่อเด็กยากจนลุ่มแม่น้ำโขงแห่งประเทศไทย ได้ทำการสำรวจเด็กยากจนในสุรินทร์เพิ่มขึ้นอีกจำนวน 23 คน คาดว่า จะสามารถเพิ่มจำนวนเด็กในโครงการทุนการศึกษาที่จังหวัดสุรินทร์ จาก 9 คน ในปี พ.ศ. 2561 เป็นจำนวน 32 คน ในปี พ.ศ. 2562

  

 

   นอกจากทุนการศึกษารายเดือนแล้ว โครงการนี้ยังได้สนับสนุนเครื่องแบบนักเรียน แก่เด็กขาดแคลนในความดูแลของศูนย์ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยในเขตเมือง อีกเป็นจำนวน 45 คน