โคเออร์แม่ฮ่องสอนจัดการอบรมเกษตรอินทรีย์เบื้องต้น

   ในเดือนมีนาคม 2562 ที่ผ่านมา โคเออร์แม่ฮ่องสอนได้จัดการอบรมให้ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์แก่ผู้ลี้ภัยในพื้นที่พักพิง ฯ บ้านใหม่ในสอย อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และบ้านแม่สุริน อำเภอขุนยวม เกี่ยวกับการทำการเพาะปลูกพืชผักระบบเกษตรอินทรีย์ หรือเกษตรแบบธรรมชาติ โดยไม่ใช้สารเคมี ไม่สร้างมลพิษต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ ไม่ก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ จากนั้นเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติ ได้แก่ การเตรียมดิน การขึ้นแปลงก่อนเพาะปลูก การเลือกเพาะปลูกพืชผักตามฤดูกาลซึ่งจะทำให้พืชเจริญเติบโตได้ผลผลิตมาก และที่สำคัญคือการรู้จักคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์และเก็บรักษาเอาไว้สำหรับทำการเพาะปลูกในฤดูกาลต่อไปแทนที่จะต้องจัดซื้อทุกครั้งที่จะปลูกใหม่ ดังนั้น เกษตรธรรมชาตินอกจากเป็นวิถีที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ แล้วยังเป็นการประหยัดทางเศรษฐกิจ

   การอบรมมีขึ้นที่พื้นที่ฯ บ้านใหม่ในสอย อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนเมื่อวันที่ 13 มีนาคม มีผู้ที่สนใจทำเกษตรกรรมเข้ารับการอบรมจำนวน 56 คน เป็นหญิง 33 คน และชาย 23 คน และจัดอีกครั้งที่พื้นที่ บ้านแม่สุริน อำเภอขุนยวม เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 26 คน เป็นหญิง 14 คน และชาย 12 คน

การอบรมเกษตรอินทรีย์เรื่องการเพาะปลูกจัดที่บ้านใหม่ในสอย 13 มีนาคม 2562

การอบรมเกษตรอินทรีย์ด้านการเพาะปลูกที่บ้านแม่สุริน เมื่อวันที 20 มีนาคม 2562

   นอกจากเรื่องการเพาะปลูกแล้วยังมีการอบรมเรื่องการเลี้ยงสัตว์ขนาดเล็ก vการดูแล การป้องกันและรักษาโรคที่อาจเกิดขึ้นกับสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กได้แก่ หมู เป็นต้น จัดขึ้นในวันที่ 26 มีนาคม ที่บ้านแม่สุริน มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 23 คน เป็นหญิง 15 คน ชาย 8 คน และในวันที่ 27 มีนาคม จัดที่บ้านใหม่ในสอย มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 22 คน เป็นหญิง 10 คน และ ชาย 12 คน

การอบรมเรื่องการเลี้ยงสัตว์ที่บ้านแม่สุริน มีผู้เข้าร่วม 23 คน

การอบรมเรื่องการเลี้ยงสัตว์ที่บ้านใหม่ในสอย มีผู้เข้าร่วม 22 คน

การอบรมการเลี้ยงสัตว์ที่บ้านแม่สุริน มีการสอนให้ประเมินอาการและวิธีการใช้เข็มฉีดยาที่ถูกต้อง

    

การอบรมการเลี้ยงสัตว์ที่บ้านใหม่ในสอย มีการสอนให้ประเมินอาการและวิธีการใช้เข็มฉีดยารักษาโรคในหมู