โคเออร์แม่สะเรียงจัดการฝึกอบรมและจัดตั้งเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำพื้นที่พักพิงฯ

   โคเออร์แม่สะเรียงจัดการฝึกอบรมหลักสูตรเร่งรัดเรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับฝ่ายบริหารจัดการด้านดูแลรักษาความปลอดภัยซึ่งเป็นผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิง ฯ บ้านแม่ลามาหลวงและบ้านแม่ละอูน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภาคชุมชนประจำพื้นที่พักพิง ฯ ทั้งสองแห่งต่อไป

   การอบรมจัดขึ้นในวันที่ 4-8 มีนาคม 2562 ที่เทศบาลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน วิทยากรประกอบด้วยบุคลากรในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานดับเพลิงของเทศบาล ตลอดจนพยาบาลวิชาชีพและบุคลากรแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาล เป็นต้น

   เนื้อหาเป็นการให้ความรู้ภาคทฤษฏีและฝึกปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้และทักษะซึ่งจะนำไปใช้งานหรือถ่ายทอดสู่ผู้ปฏิบัติงานภาคชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป เนื้อหาในการอบรมวันแรก คือการเตรียมตัวเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย เช่น การซ้อมแผนและวิธีการอพยพหนีไฟ โดยยกเหตุการณ์ความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นที่พื้นที่พักพิงฯ บ้านแม่สุริน การเตรียมความพร้อมรับมือเมื่อเกิดแผ่นดินไหว การทำแนวกันไฟ การเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้ง ภัยหนาว ภัยหนาว น้ำท่วม และการกำหนดพื้นที่ปลอดภัยสำหรับอพยพคนในกรณีเกิดภัยพิบัติ เช่น ไฟไหม้ ดินถล่ม น้ำท่วม เป็นต้น

   วันที่สองของการอบรมเป็นการให้-ความรู้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อ-การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บต่างๆ เช่น ถูกของมีคม ถูกสัตว์กัด ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก การซ้อมแผนเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ตลอดจน การสาธิตและฝึกการกู้ชีพช่วยชีวิตผู้ป่วยหมดสติอย่างถูกวิธี

   วันที่สามของการอบรมเป็นการเรียนรู้การใช้เชือกในงานกู้ภัย การเก็บรักษาเชือกที่ถูกต้อง การคำนวณการรับน้ำหนักของเชือก การผูกเงื่อนเชือกได้ถูกต้องและรวดเร็ว เป็นต้น

  

   การอบรมวันที่สี่เป็นเรื่องของการดับเพลิง เพื่อสร้างความร่วมมือป้องกันและระงับอัคคีภัย ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเมื่อเกิดเพลิงไหม้ มีการฝึกภาคปฏิบัติ ทดลองการดับไฟประเภทต่างๆ ได้แก่ การใช้ถังดับเพลิง และการดับเพลิงจากถังแก๊ส เป็นต้น

  

   การอบรมวันสุดท้ายเป็นการเรียนรู้การใช้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ เพื่อประสานความร่วมมือของแต่ละหน่วยงานในกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้ราบรื่นรวดเร็ว สามารถปกป้องชีวิต และทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ สุดท้ายเป็นการจัดตั้งทีมประสานงานขึ้นจริงประกอบด้วย หัวหน้าทีม รองหัวหน้า เลขานุการ ผู้ประสานงาน และสมาชิกของทีม ซึ่งร่วมกันวางแผนที่จะจัดการอบรมในพื้นที่พักพิงฯ ต่อไป และการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้รับการอบรม