โคเออร์แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียงและกาญจนบุรีจัดกิจกรรมป้องกันอัคคีภัยในหน้าแล้ง

   เนื่องจากศูนย์พักพิงชั่วคราวฯในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นชุมชนที่อยู่ใกล้พื้นที่ป่าและทุกปีเมื่อถึงหน้าแล้งจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ป่า อีกทั้งลักษณะบ้านเรือนในศูนย์พักพิงฯ นั้นเป็นเชื้อเพลิงเสียเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นการทำแนวกันไฟจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง

   เจ้าหน้าที่ของโคเออร์ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์พักพิงฯ จึงได้ร่วมมือกับคณะกรรมการและคนในชุมชนใช้กิจกรรมวันเสาร์สำหรับเด็ก ในการกระตุ้นเด็กในชุมชนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการป้องกันไฟป่า การปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเด็กๆในชุมชน ในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมที่พวกเขาอาศัยอยู่ จึ่งได้มีกิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้น

   ในวันนัดหมาย เด็กๆจิตอาสา ที่มาร่วมกิจกรรมได้ตอบคำถามเกี่ยวกับการป้องกันและจัดการไฟป่า ผลกระทบของไฟป่าและหมอกควันที่จะเกิดต่อชุมชนทั้งหมดโดยรวม ดังนั้นกิจกรรมการทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่านี้ จึงเป็นหน้าที่ของทุกคนในชุมชนที่ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือ ร่วมกันทำเพื่อให้สำเร็จลุล่วงไปโดยเร็วเพื่อความปลอดภัยของทั้งชุมชน

   จากนั้นเจ้าหน้าที่โคเออร์ คณะกรรมการผู้หนีภัยฯ ชาวบ้านและเด็กๆได้ออกเดินทางไปในป่า แล้วร่วมกันทำกิจกรรมถากถางป่าให้มีพื้นที่ทางเดิน แยกป่าออกจากชุมชน เพื่อป้องกันไฟป่าที่อาจเกิดขึ้น มิให้ลุกลามข้ามเข้ามาถึงชุมชนได้

   กิจกรรมจัดทำแนวกันไฟป่า ในเดือนมีนาคม 2562 จัดขึ้นในวันที่ 2 มีนาคม ที่บ้านแม่สุริน อำเภอขุนยวม มีเยาวชนผู้หนีภัยเข้าร่วมจำนวน 54 คน เป็นชาย 29 คน หญิง 25 คน ที่บ้านใหม่ในสอย อำเภอเมือง มีเยาวชนเข้าร่วมจำนวน 500 คน เป็นชาย 350 คน หญิง 150 คน ต่อมาในวันที่ 16 มีนาคม จัดที่บ้านแม่ละอูน อำเภอสบเมย มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมจำนวน 212 คน เป็นชาย 113 คน และ หญิง 99 คน ส่วนที่บ้านแม่ลามาหลวง อำเภอเดียวกัน มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 152 คน เป็นชาย 66 คน หญิง 86 คน หลังการดำเนินกิจกรรม เด็กได้ให้ความเห็นว่า รู้สึกดีใจที่มีส่วนร่วมทำงานกับคนในชุมชน ได้ฝึกความอดทนในการทำงาน และฝึกความเสียสละ อีกทั้งยังเกิดภาคภูมิใจในตนเองที่ได้มีส่วนทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน

กิจกรรมทำแนวกันไฟที่บ้านแม่สุริน อำเภอขุนยวม

  

กิจกรรมทำแนวกันไฟที่บ้านใหม่ในสอย อำเภอเมือง

  

โคเออร์สนับสนุนน้ำดื่มให้กับโครงการทำแนวกันไฟ

กิจกรรมทำแนวกันไฟที่แม่ละอูนและแม่ลามาหลวง อำเภอสบเมย

  

  

   ในเดือนมีนาคมโคเออร์กาญจนบุรีได้จัดกิจกรรมป้องกันอัคคีภัยในศูนย์พักพิง ด้วยการสนับสนุนถุงน้ำและถุงทรายให้จิตอาสาเยาวชนผู้หนีภัย ช่วยกันกรอกน้ำและทรายแล้วนำไปแจกจ่ายให้กับ บ้านที่มีผู้ด้อยโอกาสเช่นผู้สูงอายุยากไร้ติดบ้านไว้ป้องกันอัคคีภัย โดยหากเกิดไฟไหม้สามารถนำมาใช้ดับไฟได้ก่อนที่จะลุกลาม

  

การสร้างฝายแม้ว เพื่อชะลอน้ำและกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับพื้นที่พักพิงฯบ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี