โคเออร์แม่สอดจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนผู้หนีภัย

   โคเออร์แม่สอดจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและจิตใจสำหรับเด็กและเยาวชนผู้หนีภัยการสู้รบที่อยุ่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านนุโพ อำเภออุ้มผาง ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์-2 มีนาคม 2562 มีผู้เข้าร่วมค่ายลูกเสือจำนวน 60 คน เป็นหญิง 33 คน และชาย 27 คน และจัดให้กับเด็กและเยาวชนพื้นที่ฯบ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ระหว่าง วันที่ 6-8 มีนาคม 2562 มีเด็กและเยาวชนผู้หนีภัยเข้าร่วมจำนวน 64 คน เป็นหญิง 38 คน และชาย 26 คน

   กิจกรรมนี้เป็นการฝึกให้เด็กและเยาวชนผู้หนีภัยการสู้รบที่มาอยู่ในพื้นที่พักพิง ฯ ได้เรียนรู้เรื่องความอดทน ความมีระเบียบวินัย รู้จักช่วยเหลือตัวเอง รู้จักการอยู่และทำงาน ร่วมกับผู้อื่น เป็นคนดี รู้จักช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ ได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรง และเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ในโครงการนี้หลายอย่าง เช่น การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่นในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น เพลิงไหม้ น้ำร้อนลวก ถูกทำร้ายร่างกาย เป็นต้น การเรียนรู้เรื่องของภัยจากการใช้ยาเสพติด

   ทั้งนี้ การอบรมยังมีเยาวชนลูกเสือรุ่นพี่เป็นมาเป็นพี่เลี้ยงผู้ช่วยครูฝึก ใช้โอกาสช่วยถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์และส่งเสริมทักษะภาวะผู้นำอีกด้วย

เด็กและเยาวชนผู้หนีภัยบ้านนุโพ จำนวน 60 คน ร่วมโครงการค่ายลูกเสือที่กองร้อยตำรวจชายแดน 344 อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 2 มีนาคม 2562 โดยกิจกรรมเน้นการเรียนรู้ทักษะชีวิตรู้จักภัยของยาเสพติดให้โทษ

  

  

  

  

  

  

กิจกรรมค่ายลูกเสือสำหรับเยาวชนแม่หละ จัดขึ้นที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2562 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 64 คน

  

ฐานความรู้ต่างๆเพื่อทักษะการเอาตัวรอดมีทั้งหมด 9 ฐาน 5 ฐาน กลางวันและ 4 ฐาน กลางคืน
ฐานกลางวัน ฐานที่ 1 ลอดลวดหนาม

  

  

  

ฐานที่ 2 กำแพงเมืองจีน

  

ฐานที่ 3 สะพานเชือก

  

ฐานที่ 4 โรยตัว

  

ฐานกลางคืน

ฐานที่ 1คลำและบอกชื่อสิ่งของในถัง

  

ฐานที่ 2 การฟัง

  

ฐานที่ 3 การดม

ฐานนี้เกี่ยวกับการดมโดยมีอยู่ 5 สิ่งให้เราดมแล้วตอบว่าเป็นกลิ่นของอะไร

บรรยากาศการเข้าค่ายโดยรวม