โคเออร์จัดการอบรม “โครงการ สานใบตองตึง สู่หลังคาบ้าน”

   การใช้ใบตองตึง มาสานหรือเย็บเพื่อมุงหลังคาบ้าน เป็นหนึ่งในภูมิปัญญาพื้นบ้าน ที่สืบทอดกันมา และได้บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตของคนในชุมชนที่ผูกพันกับต้นไม้นี้ การนำใบตองตึงมาสานเป็นตับแล้ว มามุงเป็นหลังคาบ้านจะมีความทนทานต่อแดดและฝน มีอายุการใช้งาน 2-3 ปี

   มูลนิธิโคเออร์มีความตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญาพื้นบ้าน จึงได้จัดกิจกรรมสานใบตองตึงสู่หลังคาบ้าน ขึ้นที่สำนักงานบริการสังคมของโคเออร์ในพื้นที่พักพิง บ้านนุโพ ฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรุ่นหลัง ได้อนุรักษ์สืบทอดสืบสานให้คงอยู่ต่อไป อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีทักษะวิชาชีพ ซึ่งสามารถสร้างรายได้อีกด้วย โดยมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50 คน เป็นหญิง 36 คน และ ชาย 14 คน

   ที่สำคัญเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ตองตึงที่สานเสร็จเด็กและเยาวชนจะนำไปใช้ในกิจกรรม อาสาเด็กเพื่อผู้สูงอายุ เพื่อช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตอาสา เสียสละแรงกายแรงใจช่วยเหลือสังคม ทำกิจกรรมใกล้ชิดธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและได้บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตของคนในชุมชนที่ผูกพันกับต้นไม้นี้ โคเออร์จัดโครงการนี้ขึ้นก่อนที่พื้นที่พักพิง ฯ นุโพ จะประสบเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ในวันที่ 10 มีนาคม เพียง 10 วัน ดังนั้น ทักษะความรู้จากโครงการนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการซ่อมแซมบ้านเรือนของผู้ประสบภัย และต่อชุมชนที่จะร่วมแรงกันช่วยเหลืออีกด้วย