โคเออร์แม่ฮ่องสอนจัดการอบรมความรู้ด้านการจัดตั้งธนาคารสัตว์และสหกรณ์

   ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 โคเออร์แม่ฮ่องสอนจัดการอบรมให้ความรู้ด้านการเป็นวิทยากรให้กับผู้ลี้ภัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราว ฯ บ้านแม่สุริน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในด้านการดำเนินโครงการเสริมทักษะอาชีพสร้างรายได้ การบันทึกการดูแลการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์และเครื่องมือการเกษตรที่ถูกต้อง การตรวจสอบเมล็ดพันธุ์และเครื่องมือคงเหลือ หลักการที่ควรรู้ในเรื่องการจัดตั้งธนาคารสัตว์และสหกรณ์ ได้แก่ กฎเกณฑ์การจัดตั้งธนาคารสัตว์ และสหกรณ์ ระเบียบข้อบังคับ และ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นต้น

   นอกจากนี้ โคเออร์ยังได้จัดการประชุมร่วมกับเกษตรกรผู้ลี้ภัยและกลุ่มประกอบอาชีพในพื้นที่บ้านแม่สุริน เมื่อวันที่ 13 และ 20 กุมภาพันธ์ และในพื้นที่ ฯ บ้านใหม่ในสอย อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 14 และ 21 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เพื่อติดตามผลการดำเนินงานเกษตรและประกอบอาชีพเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ธนาคารสัตว์ และอาชีพอื่น ๆ ตลอดจนวางแผนการทำงานด้านส่งเสริมเกษตรกรรมในปี 2562 การประชุมครั้งนี้ยังเป็นการหารือเรื่องของการดำเนินงานโครงการเกษตรกรรม เพื่อผลิตพืชผักตามความเหมาะสมของพื้นที่และตรงกับความต้องการของตลาดผู้บริโภคอีกด้วย

การอบรมเรื่องแนวคิดการจัดตั้งสหกรณ์สำหรับเกษตรกรและบุคลากรทางด้านเกษตรและวิชาชีพ

  

  

เยี่ยมโครงการเกษตรกรรมยั่งยืนของโคเออร์และแปลงเกษตรของเกษตรกรผู้ลี้ภัย

  

  

  

กิจกรรมประชุมเกษตรกรที่บ้านแม่สุริน อ. ขุนยวม เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

  

  

ประชุมกลุ่มส่งเสริมอาชีพที่บ้านแม่สุริน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายและมีมาตรฐานเพื่อให้แข่งขันได้

  

กิจกรรมประชุมบุคลากร กลุ่มอาชีพและกลุ่มเกษตรกรที่บ้านใหม่ในสอย อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 13 และ14 กุมภาพันธ์ 2562

  

  

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ที่บ้านใหม่ในสอย มีการประชุมเรื่องธนาคารสัตว์ และศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรม