โคเออร์แม่สะเรียง จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกเยาวชนจิตอาสาเก็บขยะในชุมชน

   พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ลามาหลวงและบ้านแม่ละอูน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นชุมชนที่มีประชากรผู้ลี้ภัยอาศัยอยู่หนาแน่น ส่งผลให้ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจากการอุปโภคบริโภคจึงตามมาเป็นจำนวนมาก บางครั้งก็มีการทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง ทำให้พบเห็นขยะได้โดยทั่วไปตามบริเวณถนน หรือในลำคลองสาธารณะ

   โคเออร์เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการขยะในชุมชน จึงได้ใช้กิจกรรมวันเสาร์สำหรับเด็กในการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเด็กๆในชุมชน ในเรื่องความรับผิดชอบต่อชุมชนที่พวกเขาอาศัยอยู่ อีกทั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นคนในชุมชนให้เล็งเห็นในความสำคัญของการรักษาความสะอาดของพื้นที่สาธารณะ

   ในการทำกิจกรรมครั้งนี้ โคเออร์ได้ใช้โอกาสนี้ให้การอบรมเด็กและเยาวชนในเรื่องการจัดการขยะ และการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยชี้ให้เด็กเห็นถึงผลเสียของขยะที่คนในชุมชนใช้ แต่ไม่มีการจัดการที่ถูกต้องและไม่มีการทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง ทำให้ภูมิทัศน์ในชุมชนดูไม่สวยงาม แลดูสกปรก ซึ่งจะก่อให้เกิดเชื้อโรคตามมาอีกมากมาย และได้ชี้ให้เด็กเห็นว่าพวกเขาทุกคนเป็นคนที่อยู่ในชุมชนเป็นเจ้าของชุมชน ดังนั้นผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือพวกเขาเอง เพราะฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของคนในชุมชนทุกคนที่ต้องช่วยกันดูแลรักษาชุมชนของตนเอง

   จากนั้นได้มีการแจกอุปกรณ์สำหรับการเก็บกวาดขยะให้กับเด็ก โดยมีเจ้าหน้าที่ของโคเออร์ทำงานร่วมกับเด็กๆอย่างใกล้ชิด หลังจากกิจกรรมนี้ โคเออร์ได้สอบถามความรู้สึกของเด็กๆ ซึ่งได้รับคำตอบว่า เด็กรู้สึกดีใจที่มีส่วนร่วมทำงานกับคนในชุมชน และได้ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนของตนเอง เด็กได้ฝึกความอดทนในการทำงาน และฝึกความเสียสละ ภาคภูมิใจในตนเองที่ได้มีส่วนทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน

   กิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันที่16 กุมภาพันธ์ พร้อมกันทั้งสองพื้นที่ โดยที่แม่ละอูน มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม 114 คนเป็นหญิง 68 คน และชาย44 คน สำหรับที่แม่ลามาหลวงมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 109 คน เป็นหญิง58 คน และชาย 51 คน