โคเออร์ดำเนินโครงการอภิบาลผู้ลี้ภัยในพื้นที่พักพิงฯ

   โคเออร์ดำเนินโครงการอภิบาลผู้ลี้ภัยในพื้นที่พักพิง ฯ ทั้ง 9 แห่ง ร่วมกับคณะกรรมการเพื่อสันติภาพในชุมชน จัดกิจกรรมตลอดปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนธันวาคม 2561 จะมีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับเทศกาลคริสตสมภพ ซึ่งตรงกับวันที่ 25 ธันวาคม เช่น จัดให้มีพิธีบูชาขอบพระคุณ ในโบสถ์คาทอลิกในพื้นที่พักพิง ฯ และหมู่บ้านใกล้เคียง กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติของพระเยซูคริสต์ กิจกรรมส่งเสริมความรักสามัคคีของคนในชุมชน เช่น การเยี่ยมบ้าน ร้องเพลงร่วมกัน ด้วยความรื่นเริงยินดี เป็นต้น

   โคเออร์แม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมคริสต์มาสที่โบสถ์นักบุญมารีย์ ในพื้นที่ ฯ บ้านใหม่ในสอย อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน โบสถ์พระหฤทัย ในพื้นที่ ฯ บ้านแม่สุริน อำเภอ ขุนยวม โบสถ์นักบุญเปโตร และ โบสถ์นักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ในหมู่บ้านใกล้เคียง

   โคเออร์แม่สะเรียงจัดพิธีบูชาขอบพระคุณขึ้นที่ โบสถ์นักบุญเทเรซา โบสถ์นักบุญจอห์น นักบุญเปาโลและนักบุญมิคาแอล ในพื้นที่ ฯ บ้านแม่ละอูน และโบสถ์นักบุญมารีย์ในพื้นที่ฯ แม่ลามาหลวง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

   โคเออร์แม่สอดจัดงานและพิธีบูชาขอบพระคุณที่บ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง บ้านอุ้มเปี้ยม อำเภอพบพระและ บ้านนุโพ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

   โคเออร์กาญจนบุรีจัดพิธีบูชาขอบพระคุณส่งความสุขวันคริสต์มาสที่บ้านต้นยาง อ. สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ในวันที่ 14 ธันวาคม มีผู้เข้าร่วมพิธี 150 คน และจัดที่บ้านถ้ำหิน อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ในวันที่ 30 ธันวาคม 2562 มีผู้เข้าร่วมพิธี 300 คน

   นอกเหนือจากคริสต์มาส ยังคงดำเนินกิจกรรมเป็นประจำ ได้แก่ การร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ การเยี่ยมบ้านให้กำลังใจผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย การซ่อมแซมโบสถ์ประจำปี การสอนคำสอนวันอาทิตย์โดยครูคำสอน การประชุมคณะกรรมการสันติภาพวางแผนการทำงานจัดกิจกรรมต่าง ๆในแต่ละเดือน ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้ลี้ภัยมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมและเป็นการเตรียมตัวกลับมาตุภูมิ

   บรรยากาศกิจกรรมในเทศกาลคริสต์มาสที่โบสถ์นักบุญเปโตร บ้านห้วยโป่งเลา ตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีการแสดงบนเวทีในคืนคริสตมาส ด้วยการฉายวีดิทัศน์ประวัติการเกิดของพระเยซูคริสต์ การแสดงของกลุ่มเด็กนักเรียน และกลุ่มแม่บ้าน

  

  

  

  

บรรยากาศเทศกาลคริสต์มาสที่โบสถ์ นักบุญฟรังซิสเซเวียร์ แม่ฮ่องสอน

  

    

โคเออร์แม่สะเรียงประชุมผู้ลี้ภัยเตรียมงานเฉลิมฉลองคริสต์มาส

  

  

คริสต์มาสที่พื้นที่ฯบ้านอุ้มเปี้ยม จังหวัดตาก

  

  

  

โครงการสร้างความสุขในเทศกาลคริสตสมภพที่พื้นที่ ฯบ้านนุโพ อำเภออุ้มผาง โดยโคเออร์แม่สอด จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561

  

  

   เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561โคเออร์แม่สอดสนับสนุนอาหารว่างในการจัดกิจกรรมฉลองคริสต์มาสให้กับเด็กนักเรียนจำนวน 265 คนที่โรงเรียนบ้านหนองหลวง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เพื่อส่งเสริมกิจกรรมศาสนสัมพันธ์ระหว่างเด็กนักเรียน เนื่องจากเด็กนักเรียนส่วนหนึ่งเป็นเด็กไร้สัญชาติ