โคเออร์แม่สะเรียงอบรมแนวทางในการทำงานด้านการปกป้องคุ้มครองเด็กให้กับผู้ลี้ภัยและองค์กรเครือข่าย

   โคเออร์แม่สะเรียงจัดการอบรมแนวทางในการทำงานด้านการปกป้องคุ้มครองเด็กและการส่งต่อเด็กเข้าสู่กระบวนการคุ้มครอง ให้กับคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ลี้ภัยที่เป็นตัวแทนกลุ่มองค์กรภาคชุมชนที่ทำงานด้านคุ้มครองเด็กได้เรียนรู้และเข้าใจความสำคัญของงานปกป้องและเข้าใจเด็กได้แก่ กลุ่มเด็กที่ต้องได้รับการปกป้องดูแลเป็นพิเศษ รวมถึงเด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก เด็กพลัดพรากและอยู่ห่างไกลจากพ่อแม่และครอบครัว ซึ่งล้วนเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการแสวงหาผลประโยชน์หรือการทำร้าย ให้ได้รับการปกป้องและช่วยเหลือให้ปลอดภัยและได้เรียนรู้การรู้จักดูแลตนเอง และการทำงานช่วยเหลือผู้อื่นในชุมชน เพื่อให้เด็กเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณค่า และมีอนาคตที่สดใส

   วิทยากรนำเสนอกิจกรรมโดยโยงผู้ร่วมเข้าไปสู่บทบาทของเด็กกลุ่มเสี่ยงซึ่งมีธรรมชาติของการปกป้องดูแลตนเองด้วยความยากลำบาก มีความหวาดระแวงไม่ไว้ใจคนรอบข้าง ว่าเข้ามาช่วยเหลือปกป้องหรือมาหาผลประโยชน์กันแน่ ทำให้บุคลากรที่ทำงานช่วยเหลือเด็กจำเป็นต้องต่อสู้เพื่อป้องกันเด็กจากคนไม่ดี อีกทั้งต้องรับมือกับพฤติกรรมไม่เชื่อฟังของเด็กอีกด้วย

   วิทยากรได้ให้ผู้เข้าอบรมวิเคราะห์ดูว่าในกรณีใดที่สมควรส่งต่อเด็กเข้าสู่ระบบการให้ความคุ้มครอง มองว่ากลุ่มคนประเภทใดที่เป็นภัยต่อชุมชน วิเคราะห์บทบาทของตนเองว่าอยู่ในส่วนใดในการประสานงานเพื่อปกป้องเด็ก และความสำคัญในการรักษาระบบข้อมูลให้เป็นความลับเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก

   การอบรมจัดขึ้นที่บ้านแม่ละอูนวันที่ 4 ธันวาคม 2561 มีคณะกรรมการคุ้มครองเด็กภาคชุมชนและบุคลากรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจำนวน 37 คน เป็นหญิง 19 คน ชาย 18 คน และจัดอีกครั้งที่บ้านแม่ลามาหลวง ในวันที่ 5 ธันวาคม มีผู้เข้าร่วมจำนวน 36 คน เป็นหญิง 17 คน ชาย 19 คน

   ผู้เข้ารับการอบรมทั้งสองพื้นที่ ฯ ได้สรุปผลของการอบรมว่า ได้รับความรู้ความเข้าใจมากขึ้นในเรื่องของการทำงานปกป้องคุ้มครองเด็ก การทำงานเป็นทีมและการประสานงานกันทำให้เด็กที่ลำบากและเดือดร้อนได้รับการช่วยเหลือ เป็นประโยชน์ต่อชุมชน มีการให้คำปรึกษาแก่เด็กๆ ช่วยไม่ให้เด็กเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มีกิจกรรมที่ดีให้เด็ก เช่น จัดให้เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ได้แก่ การซ่อมแซมบ้านและห้องน้ำให้ผู้ที่เดือดร้อน เป็นต้น

  

  

  

โคเออร์แม่สะเรียงจัดการอบรมเรื่องการส่งเด็กเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองเด็ก จัดขึ้นที่บ้านแม่ละอูน 4 ธันวาคม 2561

  

  

    

การอบรมที่บ้านแม่ลามาหลวง วันที่ 5 ธันวาคม 2561

   ต่อมาในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 โคเออร์ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการส่งต่อการคุ้มครองเด็กผ่านทางเครือข่ายด้านการทำงานปกป้องคุ้มครองเด็ก การทบทวนคู่มือระบบการส่งต่อเด็กในงานปกป้องคุ้มครองเด็ก ตลอดจนการปรับปรุงข้อมูลของหน่วยงานเครือข่าย อีกทั้งการส่งเสริมทัศนคติที่ดีในการทำงานคุ้มครองเด็ก จัดขึ้นที่ทามารีนรีสอร์ท อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีบุคลากรโคเออร์ สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลีภัยแห่งสหประชาชาติ โรงพยาบาลสบเมย หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พักพิง ฯ บ้านแม่ละอูนและบ้านแม่ลามาหลวง รวมทั้งสิ้น 26 คน