โคเออร์จัดการอบรมเรื่องการใช้เครื่องไซเรนมือหมุนในงานป้องกันภัยพิบัติ

   โคเออร์และสำนักข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติร่วมกันจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการป้องกันภัยพิบัติขึ้นที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยจากการสู้รบ บ้านใหม่ในสอย อำเภอเมือง แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 โดยมีนายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในการเปิดการอบรม

   วิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ทบทวนเนื้อหาด้านการเรียนรู้และประสานงานในยามเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ฯ เช่น การเกิดไฟป่า การใช้ถังดับเพลิง ซึ่งโคเออร์ได้เคยจัดขึ้นแล้วเมื่อกลางปี แล้วจึงเพิ่มเติมความพร้อมด้วยการฝึกการใช้งานไซเรนมือหมุน การทดสอบสัญญาณ การกำหนดสัญลักษณ์เสียงร่วมกัน คือ เมื่อเกิดเหตุ ให้ใช้เสียงยาวบอกเหตุเฉพาะบริเวณที่เกิดเหตุเพียงจุดเดียวเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนกับสถานที่อื่นๆ โดยจะให้คณะกรรมการพื้นที่พักพิง ฯ และหัวหน้าเขตต่างๆ เป็นผู้เก็บรักษาไซเรนเพื่อนำมาใช้ในเวลาจำเป็นต่อไป

   การอบรมครั้งนี้มีผู้ที่มีบทบาทหน้าที่ในงานป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติในชุมชนเข้าร่วมเรียนรู้และประสานงานจำนวน 91 คน ประกอบด้วยหัวหน้าพื้นพักพิง ฯ บ้านใหม่ในสอย เจ้าหน้าที่โครงการของโคเออร์และบุคลากรผู้ลี้ภัย เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเอกชนในพื้นที่ กรรมการบริหารภาคชุมชน ตลอดจนกลุ่มองค์กรผู้หนีภัยเข้าเรียนรู้

  

  

  

   สำหรับโคเออร์กาญจนบุรีได้จัดการอบรมด้านการป้องกันภัยพิบัติขึ้นสองครั้ง โดยจัดที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยบ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 มีผู้ลี้ภัยเข้าร่วมการอบรมจำนวน 35 คน เป็นหญิง 22 คน ชาย 13 คน และที่บ้านต้นยาง อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 มีผู้ลี้ภัยเข้ารับการอบรมจำนวน 37 คน เป็นหญิง 27 คน ชาย 10 คน

การอบรมด้านการป้องกันภัยที่บ้านถ้ำหิน วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

การอบรมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่บ้านต้นยาง วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561