โคเออร์แม่สอดจัดการอบรมเรื่องสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะในพื้นที่พักพิง ฯ บ้านแม่หละ

   โคเออร์ได้เริ่มกิจกรรมให้ความรู้กับผู้ลี้ภัยด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนการจัดการขยะในพื้นที่พักพิง ฯ ชายแดนทั้ง 9 แห่ง มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 โดยต่อมาโคเออร์แม่สอดได้เน้นการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมที่พื้นที่ ฯ อุ้มเปี้ยม อ.พบพระ ในปี 2543 และ ต่อมา ได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน ที่บ้านแม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2544 จนถึงปัจจุบันเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนตระหนักถึงปัญหาขยะอย่างจริงจังมากขึ้นจึงจะทำให้ชุมชนสะอาดน่าอยู่

   ปัจจุบันกิจกรรมหลักในพื้นที่พักพิง ฯ บ้านแม่หละ ประกอบด้วย การจัดเก็บขยะโดยกลุ่มคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมผู้ลี้ภัย การอบรมความรู้เรื่องการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม เช่น การคัดแยกขยะ การลด ตลอดจนการนำกลับมาใช้ใหม่ ให้กับผู้ลี้ภัยเยาวชนในโรงเรียนและคนในชุมชน การจัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ เช่น ตามถนนและลำน้ำ การจัดโครงการเยี่ยมบ้านรักษ์สิ่งแวดล้อม การจัดการธนาคารขยะ เป็นต้น

   การอบรมความรู้เรื่องการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมเพื่อเยาวชนในโรงเรียนในพื้นที่ ฯ แม่หละ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 มีเยาวชนเข้าร่วมจำนวน 60 คน เป็นหญิง 32 คน และชาย 28 คน

  

  

   โคเออร์ร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่แม่หละจัดกิจกรรมวันเสาร์ด้วยโครงการเยาวชนจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณริมฝั่งลำคลองขึ้นในวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 63 คน เป็นเยาวชนหญิง 25 คน และ ชาย 38 คน

  

   โครงการเยาวชนจิตอาสาทำความสะอาดลำคลองครั้งต่อมา จัดขึ้นในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 55 คน เป็นหญิง 28 คน และ ชาย 27 คน

  

   กิจกรรมจัดเก็บขยะและคัดแยกขยะประจำวันโดยอาสาสมัครในชุมชน มีอาสาสมัครจำนวนหนึ่งคัดแยกขยะที่ยังใช้ได้แล้วนำไปขายเพื่อลดปริมาณขยะและสร้างรายได้ โคเออร์ยังทำการกำจัดขยะที่จัดเก็บและลำเลียงมาจากหมู่บ้านแม่หละของราษฎรไทยอีกด้วย

  

  

การทำความสะอาดคอกขยะทุกๆสัปดาห์โดยทำการพ่นน้ำส้มสายชูและโรยปูนขาวเพื่อทำการฆ่าเชื้อในบริเวณคอกขยะ

จัดกิจกรรมวันอาสาสมัครทำความสะอาดชุมชน

  

  

   โครงการเยี่ยมบ้านรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นประจำทุกๆเดือน เพื่อนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการคัดแยกขยะเบื้องต้นให้กับผู้ลี้ภัยในโครงการ ซึ่งหลักการคัดแยกโดยเริ่มต้นที่ครัวเรือนนั้นเป็นหนทางหนึ่งที่จะนำมาสู่การลดจำนวนขยะอย่างมีประสิทธิภาพ มีการมอบป้ายไวนิลให้กับบ้านรักษ์สิ่งแวดล้อมรวมไปถึงมีการแจกไม้กวาดและบัวรดน้ำให้กับบ้านที่ทำการปลูกผักสวนครัวไว้ในบริเวณบ้าน อีกทั้งมอบป้ายชื่อโครงการให้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กำลังใจกับครัวเรือนที่มีความใส่ใจในเรื่องของความสะอาดและรักษาสิ่งแวดล้อม

  

  

   โครงการธนาคารขยะเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ลี้ภัยที่มีความสนใจทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่จะเข้าร่วมโครงการเพื่อเสริมสร้างความรู้พื้นฐานของการคัดแยกขยะและสามารถนำขยะที่ถูกคัดแยกนำมาสร้างเป็นรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัว มีเด็กนักเรียนจำนวนหนึ่งที่ใช้เวลาหลังจากที่เลิกเรียนและช่วงวันหยุดในการเก็บขยะตามบ้านและชุมชนมาขายสร้างรายได้และเรียนรู้การลดขยะอีกด้วย โครงการหวังว่าจะเป็นการปลูกฝังนิสัยการแยกขยะและลดขยะอย่างถาวร