โคเออร์จัดพิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในวาระครบรอบสี่ทศวรรษแห่งการก่อตั้ง

   โคเออร์จัดพิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในวาระครบรอบสี่ทศวรรษแห่งการก่อตั้ง โดยมีพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประธานโคเออร์ท่านแรกเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยพระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย ประธานโคเออร์ พระสังฆราชยอแซฟสังวาล ศุระศรางค์ และ คุณพ่อดาริโอ ปาวิซ่า เลขาสมณทูต ร่วมด้วยคุณพ่อวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช และคุณพ่ออีกหลายองค์ ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพ ฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561

    

    

    

    

ในโอกาสนี้คุณพ่อดาริโอ ปาวิซ่า เลขาสมณทูตได้ให้เกียรติขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในโอกาส 40 ปีโคเออร์

   ในงานยังมีการรับมอบรูปปั้นบาทหลวง จอห์น บัปติสท์ บุญเลิศ ธาราฉัตร ผู้อำนวยการท่านแรกของโคเออร์ จากคุณวิรัตน์ สุภาษิต คุณปรีชา ธาราฉัตร และคุณประสงค์ อัญญมณี ญาติของบาทหลวงบุญเลิศ ธาราฉัตร รวมทั้ง การมอบโล่เกียรติยศแก่ผู้มีอุปการคุณ และการออกร้าน อาหารกลางวันโดยกลุ่มอาสาสมัครโคเออร์สังกัดวัดต่าง ๆ

    

    

    

    

   โคเออร์จัดกิจกรรมนี้ขึ้นทุกปี ในนามวันกตัญญุตา ถือเป็นวันขอบพระคุณพระเป็นเจ้า วันฉลองศาสนนามนักบุญประจำตัวพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประธานท่านแรก วันรำลึกถึงคุณพ่อยอห์น บัปติสต์ บุญเลิศ ธาราฉัตร วันขอบคุณผู้มีอุปการคุณและพบปะสังสรรค์ระหว่างอาสาสมัครโคเออร์ อีกทั้ง ยังเป็นโอกาสพบปะประจำปีของบุคลากรโคเออร์จากส่วนกลางและทุกภาคสนามอีกด้วย