โคเออร์กาญจนบุรีในโครงการอภิบาลผู้ลี้ภัย

   โคเออร์กาญจนบุรีสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการอภิบาลผู้ลี้ภัย ทั้งที่พื้นที่ ฯ บ้านถ้ำหิน จังหวัดราชบุรีและ บ้านต้นยาง จังหวัดกาญจนบุรี กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย การจัดให้มีพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยมีบาทหลวง ภคินี และสัตบุรุษเข้าร่วมอย่างสม่ำเสมอ ส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนวันอาทิตย์เพื่อเด็กนักเรียน ตลอดจนกิจกรรมของกลุ่มเครือข่ายสันติภาพซึ่งมีกิจกรรมเยี่ยมโบสถ์เพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างกลุ่มศาสนิกและชุมชนอีกด้วย

   พิธีบูชาขอบพระคุณจัดขึ้นที่บ้านถ้ำหินในวันที่ 19 สิงหาคม มีสัตบุรุษร่วมพิธี 101 คน เป็นหญิง 59 คน ชาย 42 คน ต่อมาเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ได้จัดให้มีพิธีที่บ้านต้นยาง มีคริสตชนเข้าร่วมพิธี 100 คน เป็นหญิง 70 คน ชาย 30 คน ต่อมาในวันที่ 14 ตุลาคม มีพิธีบูชาขอบพระคุณที่บ้านถ้ำหิน มีสัตบุรุษเข้าร่วมพิธีจำนวน 250 คน เป็นหญิง 140 คน ชาย 110 คน

   ในเดือนตุลาคมของทุกปี เป็นเดือนแห่งสายประคำ สมเด็จพระสันตะปาปา เชิญชวนให้คริสตชนทั่วโลกร่วมกันสวดสายประคำประจำวัน ซึ่งกลุ่มคริสตชนในบ้านถ้ำหิน และ บ้านต้นยาง จึงได้เชิญชวนกันไปสวดสายประคำที่วัดและตามบ้าน และถือโอกาสเยี่ยมผู้ป่วยอีกด้วย

    

    

การบูชาขอบพระคุณที่โบสถ์ บ้านถ้ำหิน

    

  

การบูชาขอบพระคุณที่โบสถ์ บ้านต้นยาง

   กิจกรรมโรงเรียนวันอาทิตย์ Sunday School มีครูคำสอนเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00 -10.00 ที่ถ้ำหินมีนักเรียน จำนวน 42 คน เป็นผู้หญิง 20 คน ผู้ชาย 22 คน ที่บ้านต้นยาง มีนักเรียนจำนวน 27 คน เป็นผู้หญิง 14 คน ผู้ชาย 13 คน หลังการนมัสการ เด็กๆและเยาวชนได้รวมตัวกันไปเยี่ยมผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ มีการร่วมกันร้องเพลง ตลอดจนพูดคุยให้กำลังใจผู้เจ็บป่วย

   นอกจากนี้ โคเออร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันสันติภาพโลกขึ้นในวันที่ 19 และ 21 กันยายน ซึ่งมีผู้ลี้ภัยเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

  

วันที่ 21 กันยายน 2561 โคเออร์ได้ร่วมกับคณะกรรมการผู้ลี้ภัยพร้อมกับหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พักพิง ฯ บ้านถ้ำหิน
จัดกิจกรรมวัน สันติภาพโลก ประจำปีขึ้น มีผู้ลี้ภัยร่วมกิจกรรมจำนวน 500 คน