โคเออร์แม่ฮ่องสอนจัดการอบรมเกษตรเบื้องต้นให้กับผู้ด้อยโอกาส

   โคเออร์แม่ฮ่องสอนให้การอบรมเกษตรกรรมเบื้องต้นให้ผู้หนีภัยที่พื้นที่พักพิง ฯ บ้านใหม่ในสอย ที่เป็นผู้ด้อยโอกาสให้เรียนรู้การปลูกพืชผักในกระถางหรือภาชนะที่หาได้ เพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตมาเป็นอาหารเสริมโภชนาการ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 26 คน เป็นหญิง 17 คน ชาย 9 คน

วิทยากรซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่โคเออร์อธิบายขั้นตอนการใส่ส่วนผสมของดินกับปุ๋ย เพื่อนำไปเพาะปลูกในกระถางในอัตราส่วน 1:3 ส่วน

  

เจ้าหน้าที่ได้มีการยกตัวอย่างการนำพืชผักที่เหมาะสมมาเพาะปลูกในกระถาง และวิธีการรดน้ำอย่างเหมาะสมต่อผักแต่ละชนิด

  

เจ้าหน้าที่ ได้แนะนำให้ผู้ลี้ภัยที่ด้อยโอกาส รู้จักใช้ภาชนะที่ได้รับ เพื่อให้นำไปเพาะปลูกจริง ซึ่งเมื่อผู้ลี้ภัยได้ทำการเพาะปลูก แล้วจะมีเจ้าหน้าที่ไปเยี่ยมบ้านติดตามการเติบโต และผลผลิต อย่างต่อเนื่อง

  

ผู้ด้อยโอกาสลงทะเบียนรับอุปกรณ์การเกษตรเพื่อนำไปเพาะปลูกผักที่บ้านต่อไป